Fylkesmannen vil verne disse tre havområdene

Fylkesmannen har sendt verningsplaner for Ytre Karlsøy, Ryastraumen og Rossfjordstraumen ut på høring.

IDYLL I FJÆRA: Ryastraumen er et av havområdene Fylkesmannen nå vil verne.  Foto: Lars Åke Andersen, frifoto.no

nyheter

– Områdene inneholder store og varierte marine naturverdier som det er viktig å gi ekstra beskyttelse, sier fylkesmann Bård M. Pedersen.

LES OGSÅ: «Hvem skal eie havet?»

Lang prosess

Arbeidet med å utarbeide verneplaner for marine områder langs Norskekysten startet for en årrekke siden, da på oppdrag fra Stortinget og Miljødirektoratet.

Flere nasjonale utvalg har siden prosessen startet kartlagt kystområdene og valgt ut områder som er særegne eller representative for kysten vår.

Blant disse områdene, er Ryastraumen, Ytre Karlsøy og Rossfjordstraumen. I 2009 meldte Fylkesmannen i Troms oppstart av verneplanarbeidet, og nå er det endelige forslaget sendt ut på høring.

Typiske områder

– Ytre Karlsøy er et typisk eksempel på åpne kystområder, hvor man finner mye tareskog, skjellsand og haneskjell. Innenfor området er det en stor spennvidde i levesteder for marint plante- og dyreliv, med variasjoner i vanndybder og strømforhold, forteller fagansvarlig hos Fylkesmannen, Knut Nergård.

Rystraumen på sin side er en sterk tidevannsstrøm, med hastigheter over seks knop.

– Økosystemet i hele området er påvirket av den sterke strømmen. Det har et rikt dyreliv, med sjøanemoner, skjell, svamper og koraller, utdyper Nergård.

LES OGSÅ: «To historier om Norge og havet»

Unik sildestamme

I motsetning til Ryastraumen, er Rossfjordstraumen et poll- og strømsystem med ekstreme miljøforhold. Rossfjordvannet er lagdelt med ferskvann øverst og sjøvann i dypet.

– Det høye sulfidinnholdet i Rossjordvannet gjør at bunnsedimentene og dypere vannlag er uten oksygen. Det gir veldig spesielle biologiske forhold, sier Nergård.

I tillegg finner man i Rossfjordvannet en unik sildestamme, som skiller seg genetisk fra all annen sild.

Ingen overraskelser

Høringsfristen for verneplanforslagene er 4. april.

– Forut for det endelige forslaget, hadde vi en bred prosess med medvirking fra kommunene og private interesser, så jeg tror ikke det vil komme noen overraskelser, sier Nergård til iTromsø.

– Ingen overraskelser. Men er det noen som forut for høringen har stilt seg kritiske til forslaget?

– Det vil vise seg i løpet av høringsprosessen, men det vil alltid være kritiske røster som stiller seg negative til vern, da man legger til dels store restriksjoner på store områder. I tillegg vil privat grunn berøres selv om det her er snakk om marine områder, og mange grunneiere er ofte negative til dette, svarer Nergård.