Nå klager både fiskerne og Sametinget på åpning for oppdrett i Ullsfjorden

Fiskerne som aksjonerer mot oppdrett i Ullsfjorden og Sametinget har begge levert klager på fylkestingets vedtak som åpnet for oppdrettsvirksomhet på fiskefeltene Lubben og Korsnes.

Illustrasjonsbilde Foto: Vidar Bjørkli/Troms Folkeblad  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Fiskerne, med representant Lasse Lyngmo i front, sendte tirsdag inn sin klage på vedtaket som ble gjort i desember.

I brevet fra fiskerne, som er formulert av Advokatkontoret Pleym, heter det blant annet at klagerne henter store deler av sine næringsgrunnlag fra lokalitetene, og at tildelingen av akvakulturtillatelser på de aktuelle områdene medfører at det oppstår en interesse- og/eller rettighetskonflikt.

Fordrer enkeltvedtak

– Det er først nå tillatelsen blir gitt at rettighetskonflikten oppstår. Selv om området er avsatt til akvakultur i kystsoneplanen, blir konflikten først en realitet idet havbruksnæringen får tillatelse til å bruke området. Saken er således av stor prinsipiell betydning, skriver Pleym.

Det vises videre til at selv om Lubben og Korsnes er avsatt til akvakultur i kystsoneplanen, må det like fullt treffes enkeltvedtak for at lokalitetene skal kunne benyttes av aktører i havbruksnæringen.

– Det innebærer at forvaltningslovens bestemmelser om saksopplysning og begrunnelse også får anvendelse på de konkrete vedtakene, selv om det allerede er foretatt saksbehandling i forbindelse med vedtaket av kystsoneplanen. Områdereguleringen får således først realitet og konsekvens når noen gis tillatelse til å anvende lokalitetene. Nye innsigelser må behandles på selvstendig grunnlag, hevdes det.

LES OGSÅ: Kjøper og selger oppdrettslaks – støtter opprør mot oppdrett

– Ørnebakk tar feil

Eskild Johansen (Ap), også en del av fiskernes aksjonsgruppe, opplyser at dette i klartekst betyr at de folkevalgte i Troms Fylkesting kan holdes ansvarlig når de aktivt gir en næringsaktør rettigheter foran dem som allerede har rettigheter i områdene.

– Det er derfor ikke riktig, slik Willy Ørnebakk har hevdet tidligere, at fylkestinget er bundet opp av Karlsøy kommunes tidligere vedtak. Fylkestinget gjør vedtak på selvstendig grunnlag, og har med sitt vedtak satt i gang er rettighetskonfllikt ved å allokere areal fra fiskerne i Ullsfjorden til et oppdrettsselskap – vel vitende om at fiskerne bruker disse områdene aktivt, sier han og fortsetter:

– Dette vil derfor også kunne utløse økonomiske erstatningskrav fra fiskerne rettet mot forvaltningsnivået som har besluttet dette – i denne sammenheng fylkestinget. Gitt at ikke fylkestinget aksepterer den oppsettende virkningen og utsetter iverksettelse av vedtaket om å åpne Ullsfjorden og fiskefeltene Lubben og Korsnes for mer oppdrett.

Willy Ørnebakk viser til at saken er oppe til klagebehandling i fylket.

– Per i dag har vi registrert tre forskjellige klager på de vedtakene om tildeling. Klagene tas opp til ordinær klagebehandling så raskt som mulig. Jeg kan ikke kommentere noen av momentene som tas opp av Eskild Johansen og aksjonsgruppa før det er gjort. Klagene må behandles på en skikkelig måte, sier Ørnebakk.

Siden det er fylkesrådet som har gjort tildelingsvedtakene er det også rådet som behandler klagene.

– Da er prosedyrene slik at om fylket fastholder vedtaket, sendes saken videre til Fiskeridirektoratet for endelig avgjørelse.

LES OGSÅ: Willy Ørnebakk (Ap) hudflettes av partifeller

– En mer helhetlig betraktning

Også Sametinget mener vedtaket om å åpne områdene i Ullsfjorden for oppdrett er problematisk.

– Vi har nå påklaget vedtaket til Troms Fylkesting av om ikke å konsekvensutrede for anleggene Lubben og Korsneset. Sametinget ønsker å sende signal om at lokalkunnskap og en større forståelse av fiskernes økonomi bør vektlegges i en utredning, samt at dette bør følges opp med avbøtende tiltak. Dette med tanke på at en slik utredning kan gi noen andre svar enn hva som er kommet fram i saken tidligere, skriver Sametingsråd Ronny Wilhelmsen.

Wilhelmsen mener det er en svakhet at avslaget til konsekvensutredning baseres på fangsttall og økonomi kun knyttet til Reinøy.

– Fiskeriet som drives i området bør tas i en mer helhetlig betraktning. Tradisjonell bruk av nærliggende fiskeområder har stor betydning for lokalsamfunnets tilhørighet og fortsatt levevei i samiske områder, sier Wilhelmsen.