LO-lederen i Tromsø trekker seg med øyeblikkelig virkning

Årsaken er at LO-lederen ikke kan redegjøre for et pengebeløp på 277.000 kroner.
nyheter

Det melder LO i Tromsø i en pressemelding tidlig tirsdag ettermiddag.

Det var under et representantskapsmøte mandag at lederen valgte å trekke seg fra vervet med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen er mangelfulle regnskaper for flere år tilbake.

– LO i Tromsø har avdekket at det ikke kan redegjøres for et pengebeløp på til sammen kr 277 000. Fratrådt leder har nå tilbakebetalt dette beløpet, skriver LO-nestleder Kristine Larsen i pressemeldingen.

Styret ser alvorlig på denne saken, og har derfor valgt å stille sine plasser til disposisjon fra og med årsmøtet. Vi er tilfreds med at pengene det ikke kan redegjøres for, er innbetalt, slik at LO i Tromsø ikke lider noe økonomisk tap. Vi ser fram til å få en full oversikt til årsmøtet den 15. mars, opplyser Larsen videre.

Ifølge pressemeldingen vil representantskapet ta stilling til spørsmålet om politianmeldelse når regnskapene er ferdig revidert.

Ordknapp nestleder

Sekretær og styremedlem i LO i Tromsø, Ole Marius Johnsen, ønsker ikke å kommentere saken overfor iTromsø, og henviser til nestleder Kristine Larsen.

– Hvor­dan ble for­hol­det opp­da­get?

– Det skjed­de i sam­men­heng med helt van­li­ge in­ter­ne kon­troll­ru­ti­ner ved re­vi­de­ring av regn­ska­pet. Det er den job­ben vi job­ber med nå, sier Larsen til iTromsø.

– Hvor­for ble det ikke opp­da­get tid­li­ge­re?

– Det er fle­re fak­to­rer som gjør det. Vi skal gå inn nær­me­re på de­tal­je­ne på års­mø­tet vårt den 15. mars, når vi skal behandle de aktuelle regnskapene etter revidering, slik det står i pressemeldingen.

– Hva har han selv for­klart?

– Det er en in­tern sak mellom LO Tromsø og tidligere leder.

Vil sty­ret trek­ke seg?

– Sty­ret har stilt sine plas­ser til dis­po­si­sjon, og det be­tyr, som i alle and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner, at valg­ko­mi­te­en står fritt til å opp­nev­ne even­tu­el­le er­stat­te­re om de øns­ker det.

– Vil dere po­li­ti­an­mel­de sa­ken?

– Det har jeg in­gen kom­men­tar til. Vi forholder oss til representantskapets vedtak slik det står i pressemeldingen. Sty­ret ser al­vor­lig på den­ne sa­ken og vi er for­nøyd med at pen­ge­ne som ikke kun­ne gjø­res rede for nå er til­ba­ke på kon­to, avslutter en ordknapp Larsen.

Vedtaket til representatskapet

Følgende vedtak ble fattet av representantskapet i LO Tromsø:

  1. LO i Tromsø får en statsautorisert revisor, sammen med årsmøtevalgte revisorer, til å revidere regnskapene for 2013, 2014, 2015, og 2016.
  2. Styret legger frem forslag til økonomirutiner for LO i Tromsø til årsmøtet i samarbeid med årsmøtevalgte revisorer.
  3. Representantskapet tar stilling til spørsmål om politianmeldelse når regnskapene er ferdig revidert.

iTromsø har gjentatte ganger tirsdag forsøkt å få tak i leder i LO i Tromsø, Ronny Johansen, men han har så langt ikke besvart våre henvendelser.