Har inngått bompenge-forlik

Partiene Ap, Høyre, Rødt, SV, Venstre, MdG, KrF, og Sp hasteinnkalte til felles pressekonferanse på Rådhuset klokken 09.00 tirsdag morgen.

FORHANDLINGER: Erlend Svardal Bøe (H) forteller at politikerne har hatt samtaler og forhandlinger de siste ukene. Her sammen med Kristin Røymo (Ap), Jens Ingvald Olsen (Rødt), Jonas Stein (V).  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Tema for pressekonferansen er en avtale om brukerbetaling til Tenk Tromsø.

Forpliktende

Avtalepartene som har signert avtalen (Ap, Høyre, Rødt, SV, Venstre, MdG, KrF, og Sp) forplikter seg til grunnprinsippene i dette vedtaket og mindre fremtidige endringer gjøres etter konsulasjon med alle avtalepartene.

Avtalepartene erkjenner at Tromsø er nødt til å forholde seg til de kravene som andre norske kommuner har for å kunne få en bymiljøavtale. Dette innebærer at lokale myndigheter må vedta restriktive tiltak som reduserer personbiltrafikken. Dette forutsetter også en betydelig statlig investering i infrastruktur i Tromsø, heter det i presseskrivet.

Punktene for avtalen:

Tromsø kommune legger foreløpige rammer og forslag til innhold i Tenk Tromsø, til grunn for forhandlinger om bymiljøavtale.

Det foreslås en bompengepakke på totalt 8 milliarder kroner. Av denne summen skal bompenger dekke maksimalt 3,5 milliarder. Resten skal dekkes av staten.

De legger til grunn en innkrevningsperiode på 20 år. Det legges til grunn parallellinnkreving i gjennomføringen av Tenk Tromsø.

Tromsø kommune legger til grunn en takst på 10/30 (i rushtid) kroner for kjøretøy i takstgruppe 1 og dobbel takst for kjøretøy i takstgruppe 2. Det forutsettes 20 prosent rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPassbrikke.

Tromsø kommune legger til grunn at det innføres miljødifferensierte takster i tråd med vedtak som kommer nasjonalt med inndeling i kjøretøyklasser.

El-biler skal ikke kjøre gratis, og forflytningshemmede skal ikke betale bompenger.

Tromsø kommune legger til grunn tovegs innkreving, og et månedstak på 80 passeringer. Det vil også legges til grunn en takstperiode på 1 time.

Tromsø kommune legger til grunn at midlene i Tenk Tromsø skal ha en innsatsprofil med følgende fordelingsnøkkel: 45 prosent veitiltak, 30 prosent kollektivtiltak og 25 prosent til gå, sykkel, miljø og trafikksikkerhetstiltak.

Anbudet må være utformet slik at lokale og regionale næringsaktører har forutsetninger for å delta i konkurransen om oppdragene.

Tromsø kommune forutsetter at den smarteste, billigste og best tilgjengelige teknologien tas i bruk ved innkreving av brukerbetaling. Det iverksettest tiltak for å utvikle nye løsninger, samt redusere administrasjons- og innnkrevningskonstnadene.

De forutsetter også at ny teknologi vil kunne endre brukerbetalingskonseptet i Tromsø både med hensyn til takstnivå og soneinndeling.

Det må også legges inn i pakken et kollektivfelt fra Eidkjosen som en del av kollektivtiltakene.

Portoføljen i Tenk Tromsø skal rulleres hvert fjerde år i forkant av NTP. Første rullering skal skje i 2020, for samkjøring med NTP 2021-2033.

Kommunestyret ber om følgende

Punkt 10 i avtalen ber kommunestyret om en sak del 2 av bompengevedtak med endelig fastsettelse av følgende punkt:

  • Detaljert om takster for alle kjøretøygrupper
  • Detaljert om reguleringsavklart plassering av alle bomstasjonplasseringer
  • Konkret finansieringplan med fordeling mellomstatlige/fylkeskommunale/kommunale midler og bompenger fordelt på perioder samt rammer for hele innkrevningsperioden
  • Finansiering av eventuelt riksvegprosjekter må være samkjørt med NTP 2018-2029, og det må tas forbehold om av dette er tilstrekkelig avklart før saken sendes til KS2
  • Forslag til prosjektporteføljen  med kostnadsoverslag (for større prosjekter) og økonomiske rammer til programområde tiltak
  • Hvorvidt og/eller hvordan bompenger kan kombineres med bensinavgift i delfinansiering av Tenk Tromsø.
  • Forslag til styring av prosjektporteføljen. Finanseringsplanene skal også inneholde investeringsprofil, omtale av finansieringskostnader og driftskostnader. Dette krever blant annet nærere omtale av forutsetninger om låneopptak og trafikkforutsetninger. Eventuelle fylkeskommunale/kommunale garantier med med skal være en del av saken.
  • Når bomstasjonene skal endelig plasseres i sakens trinn 2, må det sikres mulighet for dagligvarehandel med bil innenfor sonen. For sone 5 kan det medføre at sonen må utvides sørover eller nordover, eller at kjøremønster innad i sonen må omreguleres.

iTromsø kommer tilbake med mer!