Svevestøv

Lover bot og bedring etter tilsyn

Kommunen har ikke gitt gode nok forklaringer til hvorfor man ikke har godkjente målingsrutiner for svevestøv.

STØVETE: Tromsø er blant byene i landet med høyest andel svevestøv i luften. Fylkesmannen har derfor etterlyst bedre kontrollrutiner for miljøovervåkingen i byen – men ikke fått gode nok svar. 

nyheter

Det mener fylkesmannen, som i et skarpt formulert brev til kommunen krever bedre orden i sysakene.

Etter et tilsyn i september i fjor ble det påpekt en rekke mangler ved de kommunale rutinene for måling av støvmengden i lufta i Hansjordnesbukta og på Tverrforbindelsen – der målestasjonene står.

Flere kritikkverdige forhold

I forbindelse med tilsynet påpekte fylkesmannen at:

  • Kommunen ikke har utredet hva årsaken og kildene til svevestøvet er.
  • Kommunen ikke har kvalitetssikret at måleutstyret som blir brukt er kvalitetssikret.
  • Kommunen gir ikke god nok informasjon til innbyggerne om forurensningene.

Kommunen ga da beskjed til fylkesmannen om at de skulle få ting på stell – og sendte er formelt svar der de listet opp en del tiltak som skulle gjennomføres. De skulle blant annet:

  • Ansette folk som skulle jobbe med miljø og miljøovervåking.
  • Flytte en målestasjon som ikke var hensiktsmessig plassert – og få bedre rutiner for måling generelt.
  • Lage et såkalt varsomhetskart over ekstra forurensede områder.

I etterkant av tilsynet – og kommunens plan for utbedringer – har fylkesmannen sjekket hvorvidt kommunen har gjort det de har lovet.

MÅLINGER: Det er for få – og for dårlige – luftmålinger i Tromsø, mener fylkesmannen. Det finnes heller ikke gode nok analyser av hvilken type forurensing som finnes – eller hvor. 

Ble ikke godkjent

Det de fant holdt ikke mål.

Eller som man skriver:

«Fylkesmannen finner Tromsø kommunes tilbakemelding lite forpliktende, og således ikke god nok til å lukke avvikene».

– Vi må bare ta beskjeden fra fylkesmannen til følge og få på plass de tingene som blir etterlyst, sier avdelingsdirektør Øysten Nermo til iTromsø.

Ifølge ham er det flere årsaker til at ting ikke har vært på stell.

Ny klima- og miljøleder

– En av årsakene er at vi ikke har hatt ressurser til å gjennomføre utbedringene, men nå har vi nylig ansatt ny klima- og miljøleder, samt en rådgiver. De vil få i oppgave å jobbe med dette konkret, sier Nermo.

En annen årsak har vært at det ikke har vært kommunen som rent praktisk har gjennomført luftmålingene.

– Det er Statens vegvesen som har hatt oppgaven. Nå har vi fått bedre rutiner på dette, sier Nermo.

SKAL FIKSE SAKEN: Avdelingsdirektør Øystein Nermo sier at kommunen skal få ting på stell så raskt det lar seg gjøre. – Vi skal få på plass tingene som etterlyses, sier han til iTromsø. 

 

Bedre planarbeid

Kommunen er akkurat nå i ferd med å lage en overordnet klima- og miljøplan.

Ifølge Nermo vil arbeidet med å begrense luftforurensing være en naturlig del av denne planen.

– Vi skal innarbeide det i planen og det vil være naturlig at den nye klima- og miljølederen får i oppdrag å gjøre det, sier han.

Må svare før månedsskiftet

Fylkesmannen har gitt kommunen beskjed om at man må svare på spørsmålene om rutiner, avtaler og fremdrift innen 30. mars.