Fylkesråden om NTP

– Regjeringen må mene alvor om E8

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo krever store forbedringer av nordnorsk infrastruktur.

STILLER KRAV: I morgen presenteres Nasjonal Transportplan, og fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) krever at blant annet E8 bør prioriteres. Foto: Kent-Einar Myreng 

nyheter

Onsdag formiddag legger samferdselsminister Solvik-Olsen (Frp) fram regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018–2029. Fylkesråd for Samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp), har klare forventninger til regjeringens FTP-forslag.

– Nå får vi se om regjeringen tar rasutfordringene langs fylkesveiene på alvor, og om etterslepet på fylkesveinettet skal kunne løses i samme tidsrom som på riksveiene, sier Prestbakmo.

Rasutfordringer på fylkes- og riksveier

Ifølge Prestbakmo, har de nordnorske fylkeskommunene gjennom hele arbeidet med NTP 2018–2029 vært tydelige ovenfor transportetatene, Stortinget og regjering på hva som er nødvendig for at næringsliv, innbyggere og Nord-Norge som landsdel skal kunne utgjøre en positiv utviklingskraft for landet.

– Gjennom strategien «fra kyst til marked», har landsdelen stått samlet bak tydelige krav og prioriteringer i forhold til riksvei, bane, kollektiv, etterslep på fylkesveinettet og behovene for å løse landsdelens rasutfordringer på fylkes- og riksveiene, mener fylkespolitikeren.

Etterslep på fylkesveiene

Fylkesråden stiller fire krav, som må søkes løst gjennom Nasjonal Transportplan 2018-2029:

• De viktigste rasutfordringene i Nord-Norge ved fylkes- og riksvei må løses i løpet av 12 års perioden. Det forutsetter minst 24 milliarder til nasjonal rassikringsramme på fylkesvei i landet, ikke 12 milliarder som regjeringens lekkasjer tyder på.

• Etterslepet på fylkesveiene må løses i løpet av 20 år, ikke 40 år, som dagens økonomiske rammebetingelser fra regjering og storting gir. Det handler om et vedlikeholdsetterslep på 45–75 milliarder nasjonalt, 15–20 milliarder i Nord-Norge og 6–8 milliarder bare i Troms. i Troms. I forlengelsen av dette også at investeringer i fiskerihavner sikres.

• Kritiske flaskehalser på riksveier i Nord-Norge må fjernes innen 2029.

• Dobbeltspor på Ofotbanen realiseres i løpet av 12 årsperioden. Utredning av fremtidas jernbaneinfrastruktur i Nord-Norge må gjennomføres.

Infrastruktur og verdiskapning

– Er det realistisk å få disse kravene igjennom, Prestbakmo?

– Ja, det har kommet en lekkasje fra regjeringen, om at de har sett behovet for disse utbedringene. Spørsmålet er, hvor langt de er villige til å gå. Vegvesenet, Avinor, Jernbaneverket og så videre har vært tydelige på at det er behov for et nasjonalt grep for å løse etterslepet på fylkesveiene, fordi at utfordringene er for store for fylkeskommunene per i dag.

– Dette er en politisk invitasjon fra transportetatene, som jeg forventer at regjeringen har et svar på. Man må mene alvor når det kommer til flaskehalser som E8 og E6, og Nord-Norges behov for infrastruktur – for at vi skal kunne levere den verdiskapningen landet vårt skal leve av, avslutter fylkesråden.