Derfor vil kommunen flytte målestasjonen for luftkvalitet

STØVETE: Tromsø er blant byene i landet med høyest andel svevestøv i luften.   Foto: Kent Einar Myreng

nyheter

Målestasjonen for luftkvalitet som står ved Tverrforbindelsen kan bli flyttet til sentrum. Kommunen ønsker å flytte den til krysset Parkgata/Rådhusgata, og søker i den forbindelse om dispensasjon fra sentrumsplanen.

– Dispensasjonssøknaden begrunnes med egnethet med tanke på luftmålingene som skal gjøres. Seks ulike plasseringer ble vurdert i denne sammenheng, og valgte plassering ble vurdert som best egnet med tanke på formål, heter det i søknaden.