Frykter at tidligere straffedømte rammes av Nav-avslag

Nav har avslått søknaden fra Stiftelsen Wayback Tromsø om en halv million kroner i støtte for 2017. Det kan bety et dårligere tilbud for mennesker som trenger arbeid og bolig etter endt fengselssoning.

VEIEN TILBAKE: Stiftelsen Wayback Tromsø jobber for at tidligere straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I slutten av januar fikk Wayback Tromsø avslag på søknaden om 500.000 kroner i tilskudd til drift av organisasjonen i år. Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) viste til stor søknadsmengde med 111 søknader og totalt 77 millioner kroner. 31 søknader fikk 34 millioner kroner til drift, Wayback Tromsø var altså ikke blant dem.

Annet departement

– At Nav gjennom vårt arbeid skal velge bort å bistå landets mest stigmatiserte gruppe, tidligere innsatte med rusproblematikk, spesielt når det gjelder arbeid og bolig, er oppsiktsvekkende, urimelig og må være feil, skriver Wayback Tromsø i klagen på avslaget.

I avslaget viser Nav til at Wayback Tromsø faller inn under Justisdepartementets ansvarsområde, og at de i september i fjor ble informert om at de ikke kunne forvente å få innvilget tilskudd ved en eventuell driftssøknad for 2017, og at de har mottatt støtte i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Høyterskeltilbud

Styreleder Erik Joachimsen i Stiftelsen Wayback Tromsø sier at bortfall av 500.000 kroner betyr at en tredjedel av inntektene forsvinner. De mottar også støtte fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet, i tillegg til at det utføres en stor andel ulønnet frivillig arbeid.

– Dersom vi ikke klarer å skaffe annen finansiering, må vi redusere virksomheten. Det betyr færre ressurser til besøk i fengsel, oppfølging av våre medlemmer og aktiviteter. Vi jobber for å skaffe bosted og jobb sånn at tidligere innsatte kan få et normalt liv i samfunnet. Dette er et høyterskeltilbud hvor man må være motivert for å delta, sier Joachimsen.

SKUFFET: Styreleder Erik Joachimsen i Wayback Tromsø er skuffet over at Nav har avslått søknaden om støtte for 2017.   Foto: Privat

Beskjedent søknadsbeløp

Faddervirksomheten er en av Wayback viktigste oppgaver. De har avtale med Tromsø fengsel hvor de har tilgang til lukket avdeling. Ved årsskiftet hadde Wayback avtale med 21 medlemmer, og arbeidet med 13 innsatte. Arbeidet starter tre til seks måneder før løslatelse.

Gjennom besøk og møter i fengselet mobiliseres og motiveres innsatte i samarbeid med kriminalomsorgen. Bare innsatte med sterkt ønske om endring av livet, uten rus og kriminalitet, får delta.

– Vi har kjøpt boliger på Åsland Brygge som et botilbud til Wayback-medlemmer. Uten Nav-tilskuddet har vi ikke nok til å opprettholde driften på samme nivå som i fjor. Vi er veldig overrasket over at Nav avslår søknaden siden det er et relativt beskjedent beløp vi søker, sier Erik Joachimsen.

Klagen til behandling

Etter at Wayback klagde på vedtaket, opprettholdt Nav sitt tidligere vedtak om avslag.

– I og med at klagen ikke tas til følge, oversendes saken til Arbeids- og sosialdepartementet for endelig avgjørelse, skriver Nav i et brev til departementet 7. april.

Wayback Tromsø har ennå ikke fått noe svar på klagebehandlingen i departementet.