Regjeringen vil bevilge 5 millioner kroner til nytt havsenter i Tromsø

Torsdag presenterte regjeringen sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2017. Der kommer det fram at det settes av 5 millioner kroner til videre arbeid med et nytt kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

HAVSENTER UiT jobber sammen med Arctic Frontiers, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet om et nytt kompetansesenter i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

UiT – Norges arktiske universitet har sammen med Arctic Frontiers, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet arbeidet med et konsept for et felles kompetansesenter. I stortingsmelding 22 «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken» fra midten av mars i år, opplyses det at regjeringen i samarbeid med akademia, forvaltning og næringsliv vil vurdere å opprette et slikt senter.

– Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Mulighetene for næringsutvikling, herunder i sjømatsektoren og olje- og gassektoren, er økende. Samtidig gjennomgår havområdene i nord store endringer som følge av den globale oppvarmingen. Regjeringen gir kunnskapsinnhenting i nord høy prioritet og det settes hvert år av betydelige ressurser til dette, heter det.

LES OGSÅ: Får milliontilskudd for å forberede VGS-elever til universitetslivet

Viktig premissleverandør

I det reviderte statsbudsjettet påpekes det at det fremdeles er behov for nærmere avklaringer av organisasjonsform og -modell for senteret.

Til Nordlys sier utenriksminister Børge Brende (H) at Norge er nødt til å styrke evnen til å sette dagsorden i arktiske spørsmål og bli flinkere til å belyse sammenhengen mellom nordområdepolitikken og havpolitikken – både nasjonalt og internasjonalt.

– Med det nye senteret kan vi få en viktig premissleverandør for Arktis-relevant havkompetanse og havpolitikk. Det er viktig at dette arbeidet skjer i nord, i Arktis, sier han.

LES OGSÅ: UiT til Kina for å jakte nye samarbeidspartnere

Vil slå sammen Havforskningsinstituttet og NIFES

I de reviderte budsjettet foreslås det også å samle Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskningsinstituttet til et institutt.

– Det er ventet en sterk vekst innen marin sektor i årene fremover. Det øker behovet for mer kunnskap og faglig samarbeid. Med det nye instituttet etablerer vi et bredere og mer konkurransekraftig forskningsinstitutt, også internasjonalt, seier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

De to instituttene er i dag avhengige av et nært samarbeid om Havforskningsinstituttets toktvirksomhet, som står for majoriteten av prøvetakingen til NIFES.

– Havforskningsinstituttets lokalisering i Tromsø og Arendal vil også kunne bidra til nye faglige synergier for NIFES og Havforskningsinstituttet i nord

og sør. Dette kan øke muligheten for at forskere i Norge får delta i store internasjonale forskningsprosjekter som Horisont 2020, heter det i regjeringens forslag.

Det er allerede igangsatt en prosess for å se på lokaliseringsløsninger og en mulig samlokalisering av de marine forskningsmiljøene i Bergen.