Avslår fradeling på Berg

nyheter

Barlindhaug Eiendom AS får avslag på søknaden om fradeling av en eiendom på Berg, på 83.000 kvadratmeter til boligformål.

– Kommuneplanens arealdel stiller krav til regulering for områder som er avsatt til bebyggelse og anlegg. På denne bakgrunn må dere søke om regulering av eiendommen før vi kan ta stilling til søknaden om deling og oppføring av bolig, heter det i kommunens vurdering, som heller ikke vil gi dispensasjon.

Byggesakskontoret mener dispensasjon fra plankravet er såpass omfattende at den ikke kan bli behandlet som en delingssak.

– Byggesakskontoret ønsker ikke å gi dispensasjon siden vi mener at området er for stort til å bli behandlet som en fradelingssak som forutsetter dispensasjon fra plankravet. Fradelingen legger føringer for hvordan den store eiendommen vil bli bebygget, noe vi mener bør gis en grundigere vurdering, med høringer og utredninger. Vi mener også at en godkjenning av dispensasjonen vil gi en uønsket presedens for behandling av andre utbyggingsfelt uten reguleringsplan, heter det i kommunens vurdering.