Foreslår piggdekkgebyr i Tromsø

Kommuneadministrasjonen foreslår å innføre piggdekkgebyr fra og med høsten 2018.

FORURENSET: Piggdekk og bar bakke gir dårlig luftkvalitet.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

I fjor hadde ingen andre norske byer like mange dager med for høye konsentrasjoner av svevestøv i lufta som Tromsø. Miljødirektoratet har satt en grense på maksimum 30 dager i året der man kan for høye konsentrasjoner av grovt svevestøv. Kun to byer overskred denne grensen – Tromsø og Narvik. Mens Narvik hadde 32 dager med for mye svevestøv i luften, hadde Tromsø hele 38 dager.

Som følge av overskridelsene, er kommunen lovpålagt å gjøre en tiltaksutredning for å få bukt med problemet. Dette ble gjort sammen med Statens vegvesen og fylkeskommunen. Den jobben er nå ferdig, og onsdag skal administrasjonens forslag til tiltak behandles av kommunestyret.

I saksfremlegget fremgår det at administrasjonen ønsker å innføre piggdekkgebyr i Tromsø kommune fra og med sesongen 2018/2019.

Gebyret vil gjelde for bruk av piggdekk på hele Tromsøya, inkludert Tromsøbrua, Sandnessundbrua og Tromsøysundtunnelen. Gebyret skal videre avløses av en rabattordning for biler som kjører piggfritt i et eventuelt fremtidig bompengesystem.

Slik vil de kjempe mot svevestøvet

Inntektene fra piggdekkgebyret forutsettes, ifølge administrasjonen, brukt til økt renhold av veiene, ny asfalt etter piggdekkslitasje og tiltak som kan føre til økt bruk av piggfrie dekk, slik som for eksempel en panteordning ved skifter fra pigger til piggfritt og kontantstøtte ved kjøp av bil med piggfrie vinterdekk.

Videre foreslår administrasjon følgende tiltak for å hanskes med svevestøvproblematikken:

  • 4. Kommunen og Statens vegvesen må kontinuerlig gjennomføre holdnings- og
  • informasjonskampanjer med målsetting om å øke piggfriandelen til 50 % innen 2025.
  • 5. Kommunen og Statens vegvesen må øke innsatsen for renhold av veiene gjennom hele
  • året, også i kuldeperioder.
  • 6. Kommunen og Statens vegvesen bør øke bruken av magnesiumklorid som middel for
  • friksjon, støvdemping og støvbinding på de mest trafikkerte veistrekningene,
  • sammen med økt renhold av veiene.
  • 7. Kommunen og Statens vegvesen skal i størst mulig grad bruke vasket strøsand.
  • 8. Gjennom prosjektet Tenk Tromsø gjennomføres langsiktige tiltak for å begrenseveksten i biltrafikken og redusere svevestøvproblemet.

LES OGSÅ: Lover bot og bedring etter svevestøvtilsyn

Sammenheng mellom dekk og støv

I begrunnelsen for å innføre gebyr vises det til at Tromsø kommune sesongen 2016/2017 hadde den høyeste andelen piggdekkbrukere blant personbileiere i landet, med 85 prosent. Samtidig lå byen på topp i antall svevestøvoverskridelser.

Ifølge administrasjonen er sammenhengen mellom de to nokså klar, noe som også samsvarer med de kunnskapene man har om piggdekkbruk og svevestøv.

"Det mest effektive virkemiddelet for å oppnå økt piggfriandel er innføring av piggdekkgebyr. Holdnings- og informasjonskampanjer er ikke tilstrekkelige, det har vist seg tidligere i Tromsø etter tiltaksutredningen i 2005, og erfaringer fra andre storbyer sier det samme," heter det i saksfremlegget.

I Trondheim registrerte man en kraftig nedgang i andelen biler med piggfrie dekk da gebyret ble fjernet i 2010 – fra 78 prosent til 64 prosent i 2015. Da gebyret igjen ble innført i 2016, økte andelen fra 64 prosent til 70 prosent.

Fjernet i komiteen

Ifølge administrasjonen er størrelsen på piggdekkgebyret fastsatt i sentral forskrift til 1.400 kroner for en hel sesong, noe som utgjør 450 kroner per måned eller 35 kroner per dag.

"Gebyrinntektene vil avhenge av piggfriandelen og antall biler som kjører innenfor sonen. Det var pr 31.12.16 registrert ca 39.000 biler i Tromsø kommune. Dersom en tredjedel betaler gebyr for en hel sesong, blir inntektene ca 18 mill. kr." skrives det i saksfremlegget.

I byutviklingskomiteen ble forslaget om å innføre piggdekkgebyr enstemmig fjernet fra handlingsplanen.