Debatt

Dette har blitt sagt om Tromsø gamleby fra 1935 og fram til 2017

Det er noe som heter at «ting tar tid».

Ville kjempe for gamlebyen: Her er Hallvard Birkeland (til høyre) sammen med Jarle Aarbakke i forbindelse med gamleby-utspillet til Arbeiderpartiet foran valget i 2015. Foto: Kine Hanssen 

nyheter

Her er et eksempel på akkurat det, og jeg starter i det Herrens år 1935:

Avisa Tromsø på kommentarplass i 1935: «Skansen er det eldste fortidsminne vi har her i Tromsø, og det må da kunne gjøres meget mere ut av dette minnet, til pryd for byen, og til glede for byens befolkning.»

Avisa Tromsø på kommentarplass i 1935: «Den gamle byggeskikk må fredes for etterslekten, enten i den gamle by (i Skansen-området, min anmerkning), i samarbeid med museet, eller på en annen måte.»

Utdrag fra et leserinnlegg i avisa Tromsø 1959, underskrevet konservator Simonsen: «I Tromsø har vi et byrom hvor særlig mange fine hus ligger sammen, og som dessuten er utenfor det sentrale forretningsstrøk, nemlig området mellom Skippergata og Tollboden. Hva om vi grunnla et «Gamle Tromsø» i dette området?»

Utdrag fra et notat skrevet av et kommunalt nedsatt utvalg i 1959, som fikk i oppdrag å utrede muligheten for et bymuseum på Skansen: «Ved å verne om det verdifulle av byhistorisk interesse, og skape en fortsatt sammenheng mellom Skansen og det gamle bymiljø, får Tromsø by anledning til, og betingelse for, og gi vektige bidrag til bevaring av vårt lands kulturminner og minnesmerker.»

Historiker Nils A. Ytreberg til avisa Nordlys i 1966: «Bevar Skansen og kvartalet mellom Søndre Tollbodgate og Nordre Tollbodgate. Der ligger selve byhistorien i høy grad, og ganske godt bevart, i form av bygninger og et tradisjonsrikt miljø.»

Kunstner Marit Bockelie i et intervju med avisa Nordlys i 1966: «I det hele tatt ligger det kjempeflott til rette for å bevare et lite glimt av gammel Tromsøkultur akkurat i Skansen-området. Vi må heller ikke glemme at vi faktisk er den eneste by i Nord-Norge, som har en mulighet til dette.»

Uttalelse vedtatt i Studentersamfunnet i Tromsø, ved lektor Birgit Gaarder, gjengitt i avisa Nordlys i 1968: «En riktig stilistisk og reguleringsmessig utnyttelse av Skansen-området vil være et godt bidrag til å bevare en del av det gamle Tromsø, i et bysamfunn som nå gjennomgår store forandringer. Og det hersker ikke tvil om at et bredt anlagt kunst – og museumsmiljø i Skansen-området vil styrke dens rolle som vertskap for, og ramme om et nordnorske universitetet.»

Uttalelse fra Tromsø Bygningsarbeiderforening 1971: «Skansen-området med sin bebyggelse er et av byens eldste og mest historiske strøk i Tromsø, og det burde derfor være en æressak for byen å bevare området.»

Utdrag fra en artikkel i avisa Tromsø, skrevet av fylkeskonservator Jens Storm Munch i 1971: «Det er nå opp til Tromsø by å vise i handling, ikke bare i ord, at man gjerne vil ta vare på sine kulturminner. I virkeligheten er dette ikke bare et spørsmål om bevaring av gamle bygninger. Riktig gjennomført kan et slikt gamlebymiljø i Skansen-området bli et aktivum for byen, i form av økt trivsel og hygge for byens innbyggere. Den stadig stigende strøm av turister, trekkes også ofte mot et slikt strøk.»

Fylkeskonservator Jens Storm Munch til avisa Nordlys 1972: «Fins det i det hele tatt eldre miljøer igjen i Tromsø, som er av en slik kvalitet at man kan ta vare på dem? Det har vi! Vi har blant annet et miljø nede ved Skansen-området som er veldig fint, og som vi regner med skal kunne bli bevart.»

Sitat fra «Generalplanen for Tromsø sentrum,» vedtatt av kommunestyret i 1976: «Skansen-området må utvikles til et gamlebyområde, ved bevaring og modernisering av eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, og ved tilflytning av gammel bebyggelse fra andre strøk.»

Avisa Nordlys på kommentarplass i 1978: «Skansen-utvalget, som nå har arbeidet i to år, har nå overlevert sin uttalelse til ordføreren, og peker i denne på en rekke interessante forhold for Skansen-området. (…). Kvartalet Verftsgata- Skippergata – Nordre Tollbodgate – Skansegata, er et av de mest interessante strøk vi har i byhistorisk sammenheng.»

Ordfører Helge Jacobsen til avisa Nordlys 1978: «Personlig mener jeg at vi bør satse på enhetlige kvartal. For eksempel bør området ved Skansen bevares for framtida som et gammelt Tromsø-miljø».

Fylkeskonservator Anne Karine Sandmo i Nordlys 2009: «Andre byer i Norge sloss om å ha den eldste historien. Gamlebyene over hele verden er de mest oppsøkte turistmålene. Historiske bygninger er i bruk, trekker kunder og gir inntekter.»

Utdrag fra et leserinnlegg i avisa Tromsø 2010, skrevet av Erling Steenstrup, rådgiver for kulturminner og bygningsvern i Tromsø kommune: «Jeg er glad for å kunne fortelle at tankene om en Gamleby i Skansen-området ikke er av ny dato. De er allerede nedfelt i Reguleringsplanen for dette området. Plan 0764 ble stadfestet 2. desember 1987.»

Ordfører Arild Hausberg i en e-post til Birkeland og Strøm i 2011: «Området rundt Skansen er et kulturhistorisk område, som vil ha stor almenn samfunnsinteresse med tanke på hvordan området kan ivaretas og utvikles. Det som vil gi prosjektet økt, og kanskje helt nødvendig legitimitet, er et formelt samarbeid med Tromsø kommune.»

Ordfører Jens Johan Hjort til Nordlys 2012: «Det er riktig at vi som kommune tar vare på historien vår.»

Innlegg i avisa iTromsø 2012: «Sentrum Arbeiderlag ber Tromsø kommune ved byrådet om å sette ivaretakelse og utvikling av «Gamle Tromsø» rundt Skansen, som vårt historiske bysentrum, på dagsorden.»

Journalist Marit Rein i avisa Nordlys 2012: «Alle byer med respekt for sin egen historie, har sine gamlebyer. Nord-Norge hovedstad har også en, men den er ikke særlig respektert. Tromsø er unik i nasjonal sammenheng, i betydningen unik ignorant overfor bygningsvern og historie.»

Herman Kristoffersen i Nordlys 2012: «En liten gjeng entusiaster arbeider i dag for å gjenskape «gamle Tromsø» rundt Skansen. Hjelp dem, og ønske dem lykke til. Hjertet deres er på rett sted.»

Vedtak i Tromsø kommunestyre 2013: «Tromsø kommune vil samarbeide med Gamlebyen Skansen om utvikling av et attraktivt, allmennyttig og historisk gamlebyområde i Nordbyen.»

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Jarle Aarbakke, til avisa iTromsø 2015: «Dersom Arbeiderpartiet kommer i posisjon vil vi forankre gamlebyplanene både i byrådet og i kommunestyret. På sikt må vi også selvsagt skaffe finansiering til prosjektet, og det tror jeg vi skal får til. Dette er tross alt et unikt gamlebyprosjekt, som jeg har grunnleggende tro på kan bli noe som byen kan være stolt av.»

År 2017: Jo da, ting tar tid, men vi er fortsatt noen som lever i håpet, og som vil jobbe aktivt og målretta for at vår fantastiske, ærverdige gamleby skal utvikles, ivaretas og forskjønnes. Utvikles, ivaretas og forskjønnes til beste for byens innbyggere, for våre gjester og ikke minst for de fremtidige generasjoner.