Dato for Langsund-anken klar

Anken av lagmannsrettsdommen mellom reindriften og Troms fylkeskommune er berammet i Høyesterett 7. november.
nyheter

Dommen slo fast at en eventuell mangelfull utredning av konsekvenser for reindriften i kommunedelplanen ikke fører til at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen er ugyldig, og at skjønnet kan fremmes for tingretten.

Advokat Knut Helge Hurum anket på vegne av reindriften dommen på grunn av feil rettsanvendelse og feil bevisvurdering på flere punkter.

Høyesterett skal ta stilling til om reguleringsplanen er ugyldig som følge av manglende konsekvensutredning. Saken reiser også spørsmål om ekspropriasjonsvedtaket strider mot FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 17.