Skytebaner i Tromsdalen:

Ny runde skytebanesaken: – Myndighetsmisbruk fra Tromsø kommune

Det skriver advokat Kristoffer Dons Brøndbo på vegne av Jeger- og fiskeforeningen etter at kommunen har vedtatt at installasjonene og bygningene fjernes - samt at all skyting stanses.

MÅ FJERNES: Kommunen krever at disse fysiske installasjonene og bygningene fjernes fra Tromsdalen og at all skyting på pistol- og leirduebanene stanses. Det avviser imidlertid Tromsø Jeger- og fiskeforening. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Det ligger an til at den langvarige konflikten rundt bruken av pistol- og leirdueskytebanene skal gå ytterligere runder i det statlige klagebyråkratiet.

Formannskapet i kommunen vedtok før sommeren at Tromsø Jeger- og fiskeforening må stanse skytingen på banene – og fjerne alle spor av virksomheten.

Det sistnevnte gjelder skytetårn, plattinger, brolagte gangstier og forskjellige andre byggverk.

Vedtaket fra formannskapet i juni var en «reprise» på et stort sett likelydende vedtak fra i februar i år som ble påklaget av Jeger- og fiskeforeningen. Skytterne fikk medhold i sin klage av fylkesmannen – som mente at vedtaket var for vagt formulert – og at den ikke hadde tydelig nok adressat.

I sitt vedtak fra i sommer har derfor kommunen spisset kravet og sendt det spesifikt til Jeger- og fiskeforeningen.

Les også: Varsler krig mot Fylkesmannen

SKYTEANLEGG: Plattinger, skytevoller, skytetårn og andre installasjoner dekker et område på cirka tre-fire mål i Tromsdalen. Foto: Christer Pedersen 

 

Påklaget vedtak på nytt

Disse lar seg imidlertid ikke affisere av dette – og har påklaget også det aktuelle vedtaket.

I klagen skriver advokat Kristoffer Dons Brøndbo at kommunen ikke har rettslig grunnlag for å vedta et slikt pålegg.

Hovedargumentet til Jeger- og fiskeforening er – forenklet – omtrent dette:

• Da skytebanen ble etablert ble det ikke levert inn nødvendige søknader for dette. Bruddene på datidens plan- og bygningslovgivning var imidlertid av så liten betydning at saken ikke ble straffeforfulgt av daværende kommunale myndigheter.

• Kommunen har prøvd å stanse skytingen i Tromsdalen en rekke ganger ved å henvise til helt andre forhold – som eksempelvis fare for folkehelse – noe som er blitt erklært ugyldig av både fylkesmann og tingrett.

Jeger- og fiskeforeningen mener derfor at dagens kommuneadministrasjon og politiske ledelse prøver å drive omkamp med tilbakevirkende kraft.

Eller spissformulert: kommunen prøver å komme unna en ny rettssak ved å grave opp gammelt reguleringsgrums.

Kristoffer Dons Brøndbo skriver videre at de nye rundene fra kommunen «taler klart for at dette i realiteten er politiske beslutninger kamuflert som alminnelige tiltak etter plan- og bygningsloven. Dette er etter mitt skjønn myndighetsmisbruk fra Tromsø kommune sin side».

April 2017: Krever pistolskytebanen fjernet

BYGNINGER: I tilknytning til pistol- og leirduebanen i Tromsdalen er det bygget flere boder, lager og varmehytter. Også disse krever kommunen skal fjernes. Foto: Christer Pedersen 

 

Avviser klagen

Dette tilbakeviser kommunen.

Fra administrasjonsledelsens side mener man at det vil være dobbelt ulovlig dersom skytingen får fortsette.

I saksfremlegget til formannskapets møte i neste uke skriver administrasjonssjefen:

«Nå ser vi imidlertid at installasjonene/bygningene må sees i sammenheng med skyteaktiviteten, og at ettersom installasjonene og bygningene hovedsakelig er ulovlig anlagt, må bruken av disse til skyteaktivitet også være ulovlig».

Derfor anbefaler administrasjonssjef Britt Elin Steinveg at etter at man har gått igjennom saken på nytt, så tas ikke klagen fra Tromsø Jeger- og fiskeforening til følge.