Fikk ikke til avgjørelse i PCI-saken. Nå utsettes behandlingen for fjerde gang.

Klokka 08.30 onsdag morgen skulle Helse Nord endelig behandle saken om etablering av et nytt PCI-senter i Bodø. Det endte med nok en utsettelse i saken.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland og styreleder Marianne Telle.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

SISTE: Utsetter PCI-saken igjen!

Etter en time lang debatt onsdag morgen, endret administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, innstillingen til saken etter en pause.

Slik er den nye innstillingen:

  1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å supplere informasjonen med følgende:
  • En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.
  • En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)

  • Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og samarbeid.

  1. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.
     
  2. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember 2017.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. PCI-saken utsettes nok en gang.

Utsatt tre ganger tidligere

Vorland, sendte forrige onsdag sin innstilling til styret i Helse Nord RHF.

Han mente da at et PCI-tilbud i Bodø fra 2019, i tillegg til i Tromsø, vil forbedre hjerteinfarktbehandlingen for pasientene.

Da han i februar innstilte på at Bodø skulle få bygge PCI-senteret, et spesialisttilbud for hjertepasienter, ble saken utsatt grunnet kraftige protester fra Tromsø.

Siden saken ble utsatt i februar, ble den igjen utsatt i juni og så igjen i september.

Lang debatt under dagens møte

Styreleder Marianne Telle innledet behandlingen av PCI-saken onsdag morgen ved å gjøre det klart at for Helse Nord handler dette om å gi et likeverdig tilbud til hjerteinfarktpasienter i regionen.

– La meg understreke at hjertepasienter i dag har et godt tilbud i nord. Det er imidlertid regionale forskjeller i behandlingstilbudet, sier hun.

Det er stor interesse rundt behandlingen av PCI-saken og mange som tok turen til dagens Helse Nord styremøte.  Foto: Ronald Johansen

 

Kun Tromsø i Nord-Norge

I 2016 ble det gjennomført en utredning av tilbudet. I rapporten rådes Helse Nord å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.

I Nord-Norge utføres i dag utblokking av blodårer kun ved UNN.

– I november sendte vi saken ut på høring, og den offentlige debatten viser tydelig at det er ulike meninger om hvordan behandlingen av hjerteinfarktpasienter best ivaretas, sier Telle.

Motstand fra Troms og Finnmark

Fagmiljøet ved UNN har flere ganger gått hardt ut mot en lokalisering i Bodø. Det har også Troms fylkeskommune. Fylkesårdsleder Willy Ørnebakk har bedt styret utsette saken, da verken de eller fylkesårdet i Finnmark har vært inkludert i saken på samme måte som Nordland fylkeskommune.

Både Troms og Finnmark mener et Bodø-vedtak vil være et brudd på samarbeidsavtalen mellom de tre nordligste fylkene og Helse Nord.

- Dette tar vi til etterretning. At det mistenkes at hemmelige møter og politisk press har påvirket denne saken, så kan jeg avvise det. Jeg har hatt møter i vinter med både fylkesrådsleder i Troms og Nordland, sier Telle.

Mads Gilbert og PCI-operatør ved UNN Amjid Iqbal.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

– Kan ikke plukke fra hverandre kapasitet og kompetanse

Fagmiljøet ved UNN gikk i forkant av styremøtet ut med ei pressemelding, som de også sendte til samtlige styrerepresentanter.

De mener at et PCI-senter i Bodø kan gi betydelige negative, irreversible effekter - uten helsegevinster.

– Stein på stein har vi bygget en solid, døgnbasert og tverrfaglig kompetanse for hjertepasientene. Vi er stolte av tilbudet og av samarbeidet i regionen. Helheten kan redde regionens aller dårligste pasienter, men det forutsettes at vi ikke plukker fra hverandre kapasitet og kompetanse, skriver legene.

– Det gikk veldig ryddig for seg

Administrerende direktør i Helse Nord RH, Lars Vorland, forteller at han har vært i møte med fagmiljøene og at dialogen har vært god.

– Det gikk veldig ryddig for seg. De er uenige med meg, og det er helt "fair", sier direktøren, som etter flere utsettelser av saken igjen har innstilt til lokalisering i Bodø.

Styrerepresentant Arnfinn Sundsfjord.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

 

– Ikke god dialog

Styrerepresentant Arnfinn Sundsfjord er imidlertid klar på at samarbeidet med fagmiljøene ikke har vært godt nok i behandlingen av saken.

– Dette er en krevende sak som fordrer god dialog med fagfolkene, men det har vi ikke klart. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne fatte et vedtak i denne saken, sier han.

Sundsfjord gjør det klart at han verken er for eller mot et senter i Bodø, og får støtte av Akademikernes styrerepresentant, Fredrik Sund.

–  En omstrukturering og desentralisering av tilbudet vil ikke gi noen klare helsegevinster og det er betydelige kostnader knyttet til det. Her burde det vært gjort en kost-nytte-analyse.

– Handler om død eller overlevelse

Vorland på sin side opplyser at det er vanskelig å si noe om nytten, da det er utført svært få studier på hvordan personer som har gjennomgått utblokking har det senere.

– Det handler om død eller overlevelse. Det gjør det hele veldig vanskelig.

– To-tre nye stillinger

Vorland peker på at en styrking av tilbudet i Bodø ikke vil gå utover UNN.

– Det er lagt opp slik at spesialistene i Tromsø kan komme til Bodø og gjøre jobben der. Da vil man ikke bygge ned tilbudet ved UNN, men heller styrke det. Kanskje blir det to-tre nye stillinger der, sier han.

Fatter vedtak snart

– Debatten i styret oppfatter jeg som konstruktiv. Vi er alle enige om at det likeverdige tilbud er viktig og vi er enige om at vi ønsker å se på det helhetlige pasientforløpet, som PCI-behandlingen er en del av. Flere styremedlemmer har imidlertid uttrykt tydelig at de ikke er i stand til å ta stilling til et PCI-senter i Bodø, da ut fra beslutningsgrunnlaget som foreligger, sier styrelederen.

Kritikk

Styremedlemmene etterlyser blant annet en risikoanalyse for å klargjøre hvilke konsekvenser etableringen vil ha for Finnmark.

Helse Nord-adminsitrasjonen for i tillegg kritikk fra styret for at arbeidet med å revitalisere fagrådet for kardiologi ikke har gått raskt nok.

– Vi trenger et oppegående og aktivt fagråd dersom vi ønsker å ha en god dialog med fagfolkene som jobber med dette, sier Sundsfjord.

Vorland er enig i at det burde vært gjennomført en risikoanalyse.

– Det skulle vært gjort. Det ser jeg nå, sier han.