Ber om kostnadsanslag for jernbane Fauske-Tromsø

Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet om å utarbeide et oppdatert kostnadsanslag for en ny jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø.

Nord-Norgebanen slik man ser den for seg. Ill: nordnorgebanen.no 

nyheter

Et grovt kostnadsanslag ble gjort i 2011, som viste at en utbygging ville koste et sted mellom 40 og 60 milliarder kroner. Det bes også om at det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging i oppdragsbrevet til Jernbanedirektoratet.

– En jernbane nordover fra Fauske mot Tromsø har lenge vært et ønske fra mange i landsdelen. En slik jernbane vil kunne gi en ny transportåre for sikker og miljøvennlig transport. Samtidig er utbygging av jernbane kostbart og avstanden fra Fauske til Tromsø er lang. I vurderingen av en eventuell fremtidig jernbaneutbygging må derfor kostnadene avveies mot nytten utbyggingen vil gi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i et presseskriv.