Hvert år brenner 1.000 hytter: – Begynner det å brenne i fritidsboligen er man i stor grad overlatt til seg selv

15.000 hytter mangler brannslukningsutstyr, og 8.000 har ikke røykvarslere.

HYTTEBRANN: Ifølge Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring brenner omtrent 1.000 fritidsboliger hvert år.   Foto: Arnstein Karlsen

nyheter

Det er de samme kravene til slokkeutstyr og røykvarslere i hyt­ter og fritidsboliger som i pri­va­te boliger, men mange hyt­ter mangler kor­rekt ut­styr. Hvert år brenner om­trent 1.000 fritidsboliger vi­ser tall fra Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring, og ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det flest branner i desember og januar.

– Be­gyn­ner det å bren­ne i fritidsboligen er man i stor grad over­lat til seg selv å slokke den. Det kan ta lang tid for det lo­ka­le brann­ve­se­net å rek­ke fram, der­for er det svært vik­tig at man har slokkeutstyr tilgjengelig i fritidsboligen, sier forebyggingsekspert Øy­vind Set­nes hos Tryg Forsikring i en pres­se­mel­ding.

– På topp i de­sem­ber

Ifølge undersøkelsen har over 30.000 nors­ke hytteeiere opp­levd brann på nært hold, en­ten i sin egen hyt­te, el­ler på hyt­te­fel­tet. I 2015 ble det ut­be­talt 260 millioner kroner et­ter brann i hyt­ter og fritidsboliger.

– Had­de flere tatt brannsikkerheten på al­vor kun­ne mange av brannene vært unn­gått. Dess­ver­re ser vi at brann­år­sa­ker der menneskelige handlinger er årsaken, er på topp i de­sem­ber, sier Set­nes.

Sjekk­lis­te på hyt­ta

Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har la­get en sjekk­lis­te til hytteeiere:

  • Test røykvarsleren hver gang før du tar hyt­ta i bruk
  • Gå ald­ri fra levende lus
  • Ikke bruk peis/ovn som tør­ke­sta­tiv
  • Askeavfall må håndteres på en forsvarlig måte
  • Ikke gå fra hyt­ta med elekt­ris­ke husholdningsapparater i bruk
  • Ved bruk av gass: Sjekk ut­sty­ret jevnlig
  • Påse at hyt­ta har tilstrekkelig med brannslokkingsutstyr
  • Sørg for å ut­fø­re alle byg­nings­mes­si­ge endringer et­ter gjeldende re­gel­verk
  • Sjekk skor­stein og ildsted. Fei skrot­stein et­ter be­hov