Dobling i antall klager på standpunktkarakterer

Fra 2015 til 2017 har det vært en dobling i antall klager på standpunktvurdering i den videregående skolen i Troms.

Illustrasjonsbilde   Foto: Tor Farstad

nyheter

Det går fram av Tilstandsrapport for videregående opplæring i Troms 2017.

Totalt har antall klager økt fra 60 våren 2015 til 124 våren 2017. De fleste klagene gjelder kroppsøving. I rapporten vises det til en «urovekkende økning av klager i norskfaget våren 2017», fra tre klager våren 2015 til 31 klager våren 2017.

De fleste klagene begrunnes i manglende og/eller dårlig veiledning og tilbakemelding underveis i opplæringen.

– En dobling av antall klager på standpunktvurdering kan indikere at vi har utfordringer knyttet til veiledning og tilbakemelding, heter det i rapporten.

Av de 124 klagene ble det medhold i 51 av sakene.

Dette er hovedfunnene:

• Majoriteten av elevene i Troms velger studieforberedende utdanningsprogram.

• De mest populære yrkesforberedende utdanningsprogrammene i Troms er helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag.

• Yrkesforberedende utdanningsprogram med færrest elever er design og håndverk og naturbruk.

• Antallet lærlinger/lærekandidater øker i Troms.

• Det er mindre fravær i skolen enn tidligere.

• Karaktersnittet for elevene i Troms øker.

• Gjennomføring av videregående opplæring i Troms øker, men det er fortsatt stor forskjell i gjennomføring mellom yrkes- og studieforberedende utdanningsprogram.

• Elevene på påbygg har høyest fravær, dårligst gjennomføring, lavest karaktersnitt og dårligst trivsel