Mattilsynet kritiske: Fikk ikke uttale seg om vindmølleparker

Mattilsynet mener at den offentlige etaten ble parkert og satt på sidelinja da det ble gitt grønt lys for vindmølleparkene på Kvitfjell og Rødfjell.

VINDMØLLEPARK: Slik ser utbyggeren for seg at vindmølleparkene på Kvitfjell og Rødfjell skal se ut. 

KRITISK: Torkjell Andersen, avdelingssjef i Mattilsynet for Troms og Svalbard, er svært kritisk til at tilsynet ikke har fått være med og påvirke planprosessen for Rødfjell og Kvitfjell vindmølleparker. 

PLANOMRÅDE: De to vindmølleparkene (Kvitfjell til venstre og Rødfjell til høyre) skal bygges i områder der tre bygder har sitt tilsig av drikkevann. 

nyheter

De to planlagte vindmølleparkene på Kvaløya har tidligere fått konsesjon fra NVE.

Vannet kan bli forurenset

I fjor høst søkte utbygger tillatelse om å endre planene slik at den største anleggsveien ble flyttet fra Buvik på vestsiden av Kvaløya til Sørfjorden ved Sjøtun. Denne søknaden ble sendt ut på høring i november – med svarfrist satt til 1. desember i fjor.

Ifølge Torkjell Andersen, avdelingssjef for Mattilsynet i Troms og på Svalbard, er dette første gang Mattilsynet har fått anledning til å uttale seg.

Har ikke fått uttale seg

Andersen viser til at både planlagte anleggsveier og faste installasjoner kunne påvirke drikkevannstilsiget – og at man risikerer å forurense vannet i anleggsprosessen.

– Om vi hadde blitt involvert i forkant av konsesjonen, så ville vi kommet med innsigelser mot vindmølleparkene, sier han.

Vindmølleparkene og den nye anleggsveien skal bygges i områder der det er tilsig av drikkevann til tre bygder: Sjøtun, Brensholmen og Buvik.

I det som må beskrives som et svært kritisk høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, skriver Andersen at tilsynet er blitt holdt utenfor plan- og konsesjonsprosessen for vindmølleparkene – til tross for at loven krever at de skal få uttale seg.

Liste med kritikk

I brevet til NVE lister de opp en rekke kritiske punkter:

• Utbyggingen er omfattende og et betydelig inngrep i området. Den kan helt klart påvirke vannforsyningen.

• Plassering av vindturbiner i eller nært opp til tilsigsområdene er sterkt bekymringsverdig.

• Konsekvensutredninger vurderer de som mangelfull med tanke på drikkevannsproblematikken.

• OED sine klare føringer om å sikre drikkevannet for folk, er ikke tilstrekkelig fulgt opp.

• De private drikkevannskilder er ikke tilstrekkelig kartlagt.

Ikke involvert

Dette er synspunkter som Andersen mener ikke er vektlagt nok i konsesjonsarbeidet.

– Vi er kontrollmyndighet, og NVE plikter å la oss uttale oss, sier Andersen til iTromsø.

Han viser også til at NVEs «sjef» – Olje- og energidepartementet (OED) – i sine føringer har stilt strenge krav til at tilgangen til drikkevann skal tas særlig hensyn til. Til tross for dette, er ikke tilsynet blitt gitt anledning til å gi sitt syn.

Han er ikke fornøyd med føringene som er blitt gitt i konsesjonen. I brevet til NVE peker man på at det ikke er stilt tilstrekkelig detaljerte og spesifikke krav til utbygger – kun runde formuleringer.

– Som vi ser det er det stor risiko for forurensing, og vi mener at det ikke finnes alternative løsninger for drikkevann i området, sier han.

Vil bli hørt

Øyvind Lerset, seksjonsleder for Miljøkontroll i NVE, sier til iTromsø at han ikke vet hvorfor Mattilsynet ikke har vært involvert tidligere.

– Det kan jeg ikke svare på, det ligger for langt tilbake i tid for meg, sier han.

Dog lover han at tilsynet skal få spille en aktiv rolle i det videre arbeidet.

– Utbygger har laget en såkalt ROS-analyse – en risiko og sikkerhetsvurdering for hvordan man skal sikre drikkevannet – som er sendt over til kommunen og mattilsynet.

– Her får de komme med innspill – og vi kommer ikke til å godkjenne videre arbeid før vi mener at man oppfyller kravene for å sikre grunnvannet, sier Lerset til iTromsø.