Skal bygge blokk - mener leireskredfare ikke er godt nok vurdert

Både Fylkesmannen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener faren for kvikkleireskred og flom ikke er godt nok utredet før byggingen av 65 boliger i Solstrandvegen kan begynne.

  Foto: Gyda

nyheter

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen for Solstrandveien 146. Formålet med planen er å legge til rette for 65 boenheter i blokker.

– I planforslaget vises det til en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) utført i 2015. ROS-analysen er mangelfull og viser ikke forholdet mellom sannsynlighet og konsekvens, heter det i innsigelsen, og viser til hensynet til skred, flom og grunnforhold som relevante risikomomenter i planområdet.

Kvikkleireskred må vurderes av geotekniker

Også Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) fremmer innsigelse til reguleringsplanen for Solstrandveien 146. Bakgrunnene er at vurdering av mulig kvikkleireskred ikke er godt nok beskrevet.

 – NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen. Tiltak må vurderes av geotekniker for at planen kan godkjennes, skriver NVE.