«Sykepleiere må prioriteres nå»

Selv om kommunene sliter med trang økonomi, må det tas umiddelbare grep for å bedre sykepleiernes situasjon.

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Troms, Hanne Marit Bergland, mener kommunene må ta grep umiddelbart.   Foto: Jøran Kristensen

nyheter

KS Troms arrangerer denne uken en strategikonferanse i Tromsø. Her vil kloke arbeidsgivere i kommunene drøfte strategier og føringer for vårens tariffoppgjør.

Når vi vet at lønn er et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere og beholde kompetanse, har Norsk Sykepleierforbunds medlemmer et svært berettiget krav til årets oppgjør: Sykepleierne må ha førsteprioritet. Kommunene har i årevis gitt tilbakemeldinger på at det er sykepleiere og spesialsykepleiere de har størst utfordringer med å rekruttere.

Da er det et paradoks at det er de ufaglærte som har hatt størst lønnsvekst i kommunene perioden 2010–2015 (19 prosent). Deretter fulgte ansatte med utdanning på videregående nivå (18,2 prosent). Høyskolegruppene, som sykepleiere kommer inn under, hadde i samme periode en lønnsvekst på 17,2, ifølge Teknisk beregningsutvalgs rapport 2016.

KS' arbeidsgivermonitor 2016 slår fast: «Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingssystem er ett av flere virkemidler for å beholde og rekruttere arbeidstakere, og er ment å gi kommunene nødvendig fleksibilitet for å ta vare på og skaffe viktig kompetanse og arbeidskraft». Norsk Sykepleierforbund har klare forventninger om at kommunene i år gjør ord til handling. og tar inn over seg alvoret i utfordringene kommunehelsetjenesten står overfor.

Når vi vet at én av fem som utdanner seg som sykepleiere, slutter å jobbe som sykepleiere før 10 år etter endt utdanning, må varselklokkene ringe for flere enn Norsk Sykepleierforbund. Dette er dårlig samfunnsøkonomi. Det er skrikende sykepleiermangel i hele Norge, Norden og Europa. Da kan en ikke sitte stille i båten uten å endre kurs.

Tiden er overmoden. Arbeidsgivere må vise at de verdsetter sykepleiernes kompetanse på en måte som gjør at de faktisk opplever seg verdsatt.Gode ord og intensjoner er ikke nok. Arbeidsgiver må ta inn over seg at også sykepleierne måler verdsetting i årslønn, ikke helt ulikt det vi ser i mer mannsdominerte yrker.

Selv om kommuner sliter med trang økonomi, må en ta grep NÅ.

Det er meget kostbart å ikke ha nok sykepleiere. Dette er en sektor med allerede høyt sykefravær som koster dyrt. Innleie av arbeidskraft er ekstremt kostbart, og samfunnsøkonomisk er det forkastelig. Konkurransedyktig lønn for sykepleiere og spesialsykepleiere i kommunal sektor vil bidra til at allerede ansatte fortsetter å arbeide som sykepleiere, nyutdannede sykepleiere vil finne kommunene mer attraktive, sykepleiere i frivillig deltid vil vurdere å gå opp i stillingsstørrelse, og sykepleiere som arbeider i andre yrker kan finne det interessant å gå tilbake til sykepleieryrket.

Det forutsetter vilje til å prioritere. Nå!