Ekstraordinært styremøte i Helse Nord

Vurderer fagråd for luftamblansen.

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: Helse Nord-styret møtes tirsdag.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Kl.14.00 startet det ekstraordinære styremøtet til Helse Nord.

Styret har kun én sak er på sakskartet: Luftambulansekrisen.

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, innledet møtet med å orientere om situasjonen i Luftambulansetjenesten.

FUNGERENDE STYRELEDER: Nestleder i styret, Inger Lise Strøm, tok over som fungerende leder da Marianne Telle trakk seg.  Foto: Lars Adrian Giske

Ifølge direktøren er det svært sannsynlig at de kan bli utsatt for et betydelig søksmål fra Babcock om kontrakten brytes.

«Babcock vil kunne ha krav på erstatning for alt innkjøpt materiell og kostnader de har hatt, når de forbereder overtakelsen. De vil også kunne ha krav på tapt fortjeneste,» heter det i sakspapirene.

I sin orientering til styret gjør direktøren det klart at å forlenge avtalen med Lufttransport vil være ulovlig.

Virksomhetsoverdragelse?

Ansatterepresentant i styret og konserntillitsvalgt for fagforbundet, Kari Baadstrand Sandnes, ba Vorland redegjøre for hvorfor anbudet ikke ble gjennomført med virksomhetsoverdragelse, slik det ble gjort med bilambulansen.

- De reguleres av ulike lovverk. Det er ikke sikkert en tradisjonell virksomhetsoverdragelse hadde vært lovlig i denne saken. Hovedpoenget er at vi ønsket nye, moderne fly og en heving av standarden utover det vi har nå. Og det får vi, svarte Vorland.

Babcock trakk seg i april fra forhandlingene med Norsk Flygerforbund om overgang for alle de ansatte i Lufttransport. Etter krisen har de imidlertid tilbudt alle de ansatte jobb.

- Jeg håper initiativet fra selskapet lykkes, og at man sikrer arbeidsplassene til Lufttransports ansatte, sa direktøren.

Vorland opplyser at forbundet og Babcock møtes til forhandlinger neste uke.

Ba om redegjørelse

Fungerende styreleder Inger Lise Strøm ba direktøren redegjøre for nøyaktig hvordan en virksomhetsoverdragelse ville være i strid med EØS-reglementet.

- Anbudsinvitasjonen kan ikke ha virksomhetsoverdragelse som et kriterie. Man kan imidlertid gå inn i forhandlinger om det i etterkant, men det er tvilsomt at det kan gjøres til et krav, svarte Vorland.

Ifølge direktøren var juristene som var involvert i prosessen usikre på lovligheten av et slikt krav.

- Vi var usikre, og fryktet at vi måtte starte hele anbudsprosessen på nytt dersom vi brøt loven, sa han.

Vurderer fagråd

Etter spørrerunden gjorde styret følgende vedtak:

  • Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om luftambulansetjenesten, ustabil drift til orientering.
  • Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten.
  • Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort og lang sikt.
  • Styret ber adm. direktør vurdere opprettelsen av et fagråd for Luftambulansetjeneste.