Oppretter store kontrollområder etter ILA-utbrudd

Overvåkningssonen strekker seg over fire kommuner.

KONTROLL: Lokaliteter innenfor disse områdene må sende jevnlige rapporter til Mattilsynet. Kart: Mattilsynet 

nyheter

18. mai ble det påvist laksesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Lubben i Karlsøy kommune, etter at Mattilsynet ble varslet om ILA-mistanke 9. mai. En konsekvens av dette er at det skal opprettes bekjempelsessone og overvåkningssone i et område rundt lokaliteten.


Fakta: Infeksiøs lakseanemi (ILA)
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks.
  • Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.
  • Viruset er ufarlig for mennesker.

Må tømme merdene

Det er to lokaliteter, Lubben og Korsnes, begge i Karlsøy kommune, som ligger innenfor bekjempelsessonen. I utformingen av forslaget er det lagt vekt på blant annet avstander og strømforhold på denne tiden av året.

Det er forbudt å sette ut fisk på lokaliteter som befinner seg i bekjempelsessonen, samt at det er forbudt å hente fisk ut av sonen uten at man innehar tillatelse fra Mattilsynet.

Fisk fra anlegg som har fått påvist ILA skal slaktes innen en fastsatt frist, før anlegget skal rengjøres og brakklegges.

Fire kommuner

Rundt bekjempelsessonen opprettes overvåkningssone, som strekker seg ut i Karlsøy, Skjervøy, Tromsø og Lyngen kommuner. Totalt ligger det seks lokaliteter innenfor overvåkningssonen.

Anlegg som har laks i anlegg i denne sonen må ukentlig sende Mattilsynet rapporter på dødelighet i merdene.