Vil ta saken opp med Sametinget

Ordfører Kristin Røymo er gjort kjent med situasjonen til fiskerne i åpen gruppe i Tromsø, og sier til iTromsø at hun vil ta opp situasjonen med Sametinget på neste samarbeidsmøte.

SAMISK FOKUS: Kristin Røymo mener ordningen med Kystfiskekvota er uhensiktsmessig og vil ta saken opp med Sametinget. 

nyheter

– For meg så virker det som at slik denne ordningen er organisert, så gir det åpenbare urettferdige utslag, spesielt for våre kystsamfunn. Det virker jo overhodet ikke rasjonelt.

KYSTFISKEUTVALGET

Kilde: Wikipedia

  • Ble oppnevnt 30. juni 2006 for å utrede samers og andres rett til å fiske i havet utenfor Finnmark. Utvalget skulle videre utrede blant annet folkerettslige kilder og norsk rett som kunne ha betydning for retten til fiske.
  • Utvalget leverte sin innstilling, NOU 2008: 5 "Retten til fiske i havet utenfor Finnmark", 18. februar 2008 i Tana.
  • Det ble fastslått som et prinsipp at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter.
  • Denne retten til fiske gjelder alle folkegrupper.

Røymo mener at man må tørre å diskutere om ordningen bør beholdes.

– Jeg kommer til å ta kontakt med Sametinget og be om et møte om temaet. Vi har jevnlige samarbeidsmøter der slikt kan tas opp. Jeg forventer at våre synspunkter blir lyttet til av Sametinget.

Tar gjerne diskusjonen

Silje Muotka, sametingsråd for næring, ser problemet for fiskerne i Tromsø.

– Jeg er enig i at det er uheldig at fiskerne i Tromsø ikke er med i ordningen, og at for dem har dette gitt uheldige utslag. Hva den enkelte fisker opplever er én ting, for målet med ordningen er at det skal stimulere til økt bosetting i samiske bosettingsområder. Vi må derfor ha et bredere perspektiv enn på den enkelte fisker.

SAMARBEIDSAVTALE: Silje Moutka – sametingsråd for næring og ordfører Kristin Røymo har egen samarbeidsavtale for det samiske i Tromsø. FOTO: SAMETINGET/RONALD JOHANSEN 

Likevel mener Muotka at Sametinget må være villig til å lytte og gjøre justeringer så lenge de fiskerne som allerede er inne i ordningen ikke blir skadelidende:

– Personlig har jeg ingenting imot å ta diskusjonen om det geografiske virkeområdet for ordningene bør utvides, såfremt man samtidig øker kystfiskekvota totalt.

I september holder Sametinget plenumsmøte der Kystfiskeordningen skal diskuteres. iTromsø har vært i kontakt med fiskeriminister Per Sandberg angående fiskerne i Tromsø, og han sier at regjeringen vil se på hvordan ordningen fungerer i dag.

– Kystfiskekvota er et av virkemidlene vi har for å blant annet sikre rekruttering til næringa, og vi er i dialog med Sametinget om å finne en hensiktsmessig innretning, sier fiskeriministeren.

Kan ikke love økte kvoter

På spørsmål om det er aktuelt å øke kystfiskekvota og kvota for båter i åpen gruppe, så tviler Sandberg på det. I neste uke kommer det fiskerifaglige rådet for totalkvota for 2019. Sandberg kan ikke love høyere kvoter til neste år.

SKAL DISKUTERE MED SAMETINGET: Fiskeriminister Per Sandberg lover å drøfte Kystfiskekvota med Sametinget. Men kan ikke love høyere kvoter for fiskerne til neste år.  

– Vi vet at det er biologiske indikasjoner på at torskekvota har en litt nedadgående trend, og det vil påvirke fisket både i lukket og åpen gruppe, sier Sandberg, som understreker at situasjonen for fiskerne i åpen gruppe overvåkes nøye.

– Åpen gruppe er en viktig rekrutteringsarena inn i fiskeriene, og jeg følger nøye med på utviklingen i gruppa.