Eks-entreprenøren dømt til fire års fengsel for grov økonomisk kriminalitet

Johannes Fagerli (48) ble i Nord-Troms tingrett frikjent for grov menneskehandel. Likevel må han sone og mister retten til å drive egen næringsvirksomhet for alltid.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo ba om fem års fengsel for Johannes Fagerli. Til høyre sitter Fagerlis forsvarer Gunnar Nerdrum Aagaard. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Johannes Fagerli (48) sto i tingretten tiltalt for å ha utnyttet den sårbare posisjonen til en psykisk syk mann og for flere grove tilfeller av skatteunndragelse, regnskapsjuks, økonomisk utroskap, hvitvasking og dokumentforfalskning i selskapene sine Optimale Consult AS, Wiman AS og Obligo AS.

Han er nå dømt til fire års fengsel med 214 dagers fradrag for tiden han satt varetektsfengslet. Eks-entreprenøren fradømmes også retten til å drive egen næringsvirksomhet for alltid. Han må også tåle inndragning av fire millioner kroner.

I tingretten ble Fagerli frikjent for menneskehandel, men dømt for grovt bedrageri av den psykisk syke mannen.


Dette er saken om eks-entreprenøren
  • Johannes Fagerli (født 1969) er dømt for grov økonomisk utroskap, skattesvindel og regnskapsjuks. Han er dømt i både tingretten og lagmannsretten til fire års fengsel.
  • Fagerli har drevet flere selskap med dels betydelig omsetning fra byggevirksomhet gjennom flere år, og politiet mener flere millioner er unndratt. Mannen skal også ha grovt utnyttet sine ansatte og brukt en psykisk syk mann i 30-årene som skalkeskjul for videre drift av selskapene sine. I 2014 ble Fagerli fradømt retten til å drive enhver form for virksomhet.
  • Fagerli har tilstått deler av anklagene, men avviser å ha utnyttet mannen i 30-årene. Han nekter straffskyld for alle tilatalepunkter knyttet til tiden etter at mannen tok over som styreleder og daglig leder i selskapene hans.
  • Den kriminelle aktiviteten ble oppdaget da selskapet Optimale Consult i august 2016 ble begjært konkurs av en ansatt som ikke hadde mottatt lønn.
  • I forkant av tingrettsbehandlingen valgte Fagerli å tilstå de vesentligste forholdene, og ble derfor løslatt i påvente av tilståelsesdom. Bakgrunnen var at han ville spare familien for belastningen ved mer oppmerksomhet rundt saken. Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten samme høst, ble nye forhold avdekket.
  • Fagerli ble i juni 2018 dømt i Nord-Troms tingrett til fire års fengsel med 214 dagers fradrag for tiden han satt varetektsfengslet. I desember samme år ble dommen stort sett opprettholdt i Hålogaland Lagmannsrett. Eks-entreprenøren fradømmes også retten til å drive egen næringsvirksomhet for alltid. Han må også tåle inndragning av fire millioner kroner.
  • I både tingretten og lagmannsretten ble Fagerli frikjent for menneskehandel, men dømt for grovt bedrageri av den psykisk syke mannen.
  • Eks-entreprenøren har anket saken.

Flere millioner unndratt

Fagerli ble også i 2014 fradømt retten til å drive egen næringsvirksomhet, men da i tre år. Han fortsatte imidlertid driften av selskapene sine som før, men med ulike «stråmenn», inkludert hans samboer, i lederrollene.

Da Optimale Consult AS gikk konkurs i 2016, forledet han den psykisk syke mannen til å påta seg styreledervervene i selskapene, samt rollen som daglig leder. Han ga også mannen 200.000 kroner for å starte selskapet Obligo AS.

Det ble ikke ført løpende regnskap i selskapene, det ble fakturert med mva. selv om selskapene ikke var registrert i merverdiregisteret og det ble overført betydelige pengebeløp fra selskapenes konti til Fagerlis egne private konti. Samtidig ble ansatte i selskapene betalt langt under minstelønn, fikk ikke overtidstillegg og jobbet langt mer overtid enn det loven tillater.

Påtalemyndigheten mener det ble unndratt flere millioner kroner i tidsrommet 2014-2018.

Grovt bedrageri

Fagerli erkjente straffskyld for alle forhold mellom 2014 og fram til konkursen i 2016. Han hevdet i retten at det var den psykisk syke mannen som etter dette hadde ansvaret for selskapene og det som foregikk i dem.

Retten fant det imidlertid bevist utover enhver tvil at det var Fagerli som i realiteten var beslutningstakeren i tiden etter konkursen, og at han utnyttet og forledet den fornærmede mannen. Likevel kan ikke forholdet betegnes som menneskehandel, da «tvangsarbeid» ikke forekom.

- Bedrageriet anses som grovt. I vurderingen har retten lagt vekt på at handlingene medførte en betydelig økonomisk skade for fornærmede og andre, men også at handlingene medførte betydelig velferdstap for fornærmede, samt fare for hans helse, heter det i kjennelsen.

Retten viser til at den psykisk syke mannens helse ble forverret som følge av ansvaret han ble forledet til å påta seg.

- Streng dom

Fagerlis forsvarer, Gunnar Nerdrum Aagaard, forteller at han ennå ikke har fått lest skikkelig gjennom dommen.

- De fleste av postene har han erkjent straffskyld for. Jeg har ikke snakket med ham ennå, men han er nok lettet og fornøyd med å bli frikjent for menneskehandel, sier forsvareren.

- Han ble likevel dømt for grovt bedrageri av mannen.

- Det er noe han ikke kjenner seg igjen i. Jeg har ikke fått tid til å lese rettens vurdering akkurat på dette punktet, men det er alltid et spørsmål om hvem man tror på. Her har retten lagt til grunn fornærmedes forklaring, påpeker Aagaard.

Ifølge forsvareren vil nok Fagerli mene dommen mot ham er streng.

- Og inndragningsbeløpet er høyt, legger han til.