Sametinget vil ha møte om Langsundforbindelsen

Sametinget vil finne ut om flytting av veitraseen for Langsundforbindelsen på Reinøya både kan spare reinbeitene og gjøre veiprosjektet billigere.

TUNNEL: I Langsundet, mellom Ringvassøya og Reinøya, skal det bygges en nesten tre kilometer lang tunnel som en del av Langsundforbindelsen. I tillegg skal det bygges ny veitrase på Reinøya. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Nå ber Sametinget om et møte med den politiske ledelsen i Troms fylkeskommune for å drøfte traséspørsmålet.

I et brev til fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), viser Sametinget til en finansieringsplan for veiprosjektet, hvor det blant annet er utredet besparelser ved flytting av en veitrase som i reguleringsplanen er flyttet til fjellsiden.

Avbøtende tiltak

– Denne veitraseen er svært betydningsfull for reindriften i området. Blir den flyttet som planen legger opp til, er det en veldig viktig besparelse av reinbeitene på Reinøya, skriver areal- og miljørådgiver, Marit Anne Bongo, i Sametinget.

Hun skriver videre at etter det Sametinget vet har Statens vegvesen anbefalt flytting av veitraseen slik at den følger eksisterende vei.

– Om det kan være mulig å gjøre avbøtende tiltak som vil bedre prosjektets konsekvenser for reindriften i området og samtidig innebære besparelse for prosjektet, er dette tiltak som vil kunne være veldig viktig for å kunne bevare reindriften i området, skriver Bongo.

Med denne bakgrunn ønsker Sametinget mer informasjon om fremdriften for Langsundforbindelsen, og vil ha med både reindriften og Statens vegvesen på møtet.

LES OGSÅ: Brukte 1,2 millioner på utredning av Samisk hus i Tromsø: Nå er prosjektet skrinlagt (for abonnenter)

Millionbesparelser

Prestbakmo bekrefter at det foreligger planer om en annen trase, som vil bety økonomiske innsparinger.

– I fjor, forut for den rettslige avklaringen på ekspropriasjonsskjønnet, ble det laget et traséalternativ som ikke lå over bebyggelsen, men fulgte dagens trase. Karlsøy kommune ønsket ikke dette alternativet. Det er snakk om noen titalls millioner kroner i besparelser, men vi har ikke tatt videre vurdering på det, forklarer Prestbakmo.

Ifølge fylkesråden er årsaken til at kommunen ikke vil ha dagens trase, at de ikke ønsker trafikk gjennom Stakkvik. Kostnadsoverslaget for Langsundforbindelsen fra 2013 er på 700 millioner kroner. Nå skal kostnadene gjennom en såkalt KS2.

– Prosjektet skal ut på en ekstern kvalitetssikring av kostnadsgrunnlaget fra Statens vegvesen i løpet av høsten, etter at oppdraget har vært på anbud. En eventuell flytting av traseen er noe vi vil måtte vurdere når KS2 er gjennomført. Da skal det lages ny sak for fylkestinget, som kan påregnes på nyåret 2019, sier Prestbakmo.

LES OGSÅ: Frykter ett års utsettelse

Ingen omkamp

Et møte med Sametinget vil tidligst kunne skje i august. Fylkesråden er samtidig klar på at tema de ønsker tatt opp, var en del av rettssaken.

– Det ble slått fast at det ikke er grunnlag for å bestride ekspropriasjonen.

Fylkesråd Silje Karine Muotka i Sametinget understreker at det ikke er snakk om noen omkamp om trasévalget.

– Vi har bedt om et møte for å få mer informasjon om prosjektet, ikke for å blande oss opp i trasévalget. Det foregår fortsatt saksbehandling og det må gjøres valg som er hensiktsmessig for samfunnet og et hardt prøvet reinbeitedistrikt, sier Muotka.