Varsler mulige pålegg mot Tromsø Mekaniske

Fylkesmannen vurderer å pålegge Tromsø Mekaniske å gjennomføre tiltak i forbindelse med forurensning ved den gamle verftstomta. Tromsø Mekaniske er foreløpig avventende til varselet.

tiltak mot forurensning: Fylkesmannen i Troms mener det er behov for en tiltaksplan for området med forurensede sedimenter i sjø utenfor slippene hvor Tromsø Mekaniske tidigere hadde sin virksomhet. Slik så området ut i starten av juni.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Vi er i gang med å undersøke hva som ligger bak varselet fra Fylkesmannen, sier daglig leder Daniel Nyhagen i Tromsø Skipsverft, morselskapet til Tromsø Mekaniske.

De avsluttet sin virksomhet på den gamle skipsverftstomta ved Skansen ved årsskiftet, etter at all verftsvirksomhet ble flyttet til Skattøra.

Propellstrøm

Fylkesmannen i Troms har sendt varsel der de vurderer å pålegge Tromsø Mekaniske å utarbeide tiltaksplan og gjennomføre tiltak på sjøbunnen i ytre deler av slippområdet i indre havn. Bakgrunnen er overvåkingsrapporten Multiconsult har utarbeidet for Tromsø havn. Her går det fram at de forurensede sedimentene som ble tildekket i 2012 er redusert med 20–25 centimeter.

– Dette området ligger ved slippene. Slik Fylkesmannen vurderer det, betyr dette at tildekkingslaget i dette området kan være helt eller delvis erodert av propellstrøm fra båter. Redusert eller manglende tildekkingslag kan medføre fra for rekontaminering fra de underliggende forurensede sedimentene, heter det i varselet.

Har ansvaret

Fylkesmannen viser til at Tromsø Mekaniske har drevet forurensende virksomhet på området, og at det er grunnen til forurensning av sedimentene.

– Tromsø Mekaniske er ansvarlig for den forurensningsfare sedimentene representerer. Fylkesmannen finner det derfor rimelig at Tromsø Mekaniske er ansvarlig for å gjennomføre og bekoste utarbeidelsen av tiltaksplan og gjennomføre tiltak. Fylkesmannen vurderer det som sannsynlig at det er Tromsø Mekaniske sin drift av slippene som er kilden til rekontamineringen og reduksjon av tildekkingslaget like ved slippområdet, skriver Fylkesmannen.

Innen årets utgang

I varselet vises det til forurensningsloven for å utarbeide tiltaksplan og gjennomføre tiltak som kan stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen. Fylkesmannens vurdering er at tildekking er det mest aktuelle tiltaket.

Tromsø Mekaniske får frist til 20. august for eventuelle merknader til varselet, mens frist for innsending av tiltaksplan foreslås til 20. september og frist for gjennomføring av tiltak foreslås til 31. desember 2018.

Trenger tid

Tromsø Mekaniske skal nå finne ut hva Multiconsult har avdekket.

– Foreløpig vet vi lite. Vi vil svare Fylkesmannen innen fristen, men inntil vi har sett Multiconsults rapport, vet vi ikke hvilken forurensning eller hvor stort område det er snakk om, sier Daniel Nyhagen.

Han utelukker ikke at det kan være strøm fra båtpropeller ved slippen som har virvlet opp tildekkingslaget.

– Det er altfor tidlig å erkjenne ansvar eller vite hvor mye tiltakene vil koste. Vi må få mer fakta på bordet først.