Dømt for grovt bedrageri mot Nav:

Fikk strengere straff i lagmannsretten

Mannen erkjente ikke straffskyld etter å ha fått dagpenger selv om han var i Tyrkia. I lagmannsretten fikk han strengere straff.

Strengere straff: Påtalemyndigheten fikk medhold i at mannen skulle dømmes for to tiltalepunkter, og mannen fikk derfor strengere straff i Hålogaland lagmannsrett.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

I løpet av perioden 12. september 2014 til 19. april 2016 innleverte mannen elektroniske meldekort til Nav for å få utbetalt dagpenger. 14 av månedene oppholdt han seg imidlertid i Tyrkia, uten å melde fra om utenlandsoppholdet. Til sammen fikk han utbetalt 182.150 kroner urettmessig.

Sa «nei» til ferie eller fravær

Mannen erkjente ikke straffskyld, og begrunnet dette med at han ikke var klar over at han måtte melde inn at han hadde oppholdt seg i utlandet og at et slikt opphold ikke ville gi ham krav på dagpenger fra Nav.

I meldeskjemaene hadde mannen krysset av nei på alternativet som gjaldt ferie eller fravær.

Tingretten fant det bevist utover enhver tvil at mannen mottok penger urettmessig, men ut fra mannens forklaring mente både aktor og retten at det ikke kan legges til grunn som bevist at mannen handlet med forsett.

Han ble derfor frikjent for tiltalepunktet om forsett i tingretten.

Strengere straff

Troms og Finnmark statsadvokatembeter anket bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ankeforhandlingen ble holdt i forrige uke, og aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel. I tingretten ble mannen dømt til fengsel i 20 dager.

Hålogaland lagmannsrett finner det bevist ut over rimelig tvil at mannen var klar over at han hadde plikt til å melde fra til Nav om at han oppholdt seg utenlands mens han mottok dagpenger, og at han bevisst unnlot å melde fra til Nav om at han oppholdt seg i Tyrkia. Lagmannsretten mener at han handlet forsettlig og dømmer mannen også for punktet om forsett. Mannen dømmes derfor til fengsel i 75 dager.