NHO på kollisjonskurs med seg selv om løyvefritak

Mens NHO Reiseliv anbefaler at søknader om midlertidig fritak fra krav om løyve for transport innvilges, klager NHO Transport på at Troms fylkeskommune gir slike fritak.

NORDLYSTURISTER: Opplevelsesturisme vokser og stadig flere småskalabedrifter innen turisme søker om midlertidig fritak fra krav om løyve for persontransport. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

I disse dager behandler samferdsels- og miljøetaten i fylkeskommunen mellom 20 og 30 søknader om fornyelse av midlertidige fritak eller nye fritak fra krav om løyve for transport.

Fylkeskommunen kan innvilge løyvefritak til virksomheter som driver småskala turistvirksomhet, og som arrangerer en fritidsaktivitet som for eksempel guiding, sightseeing og annet der det er nødvendig å tilby persontransport som en del av arrangementet.

Ulike vurderinger

Høringsuttalelsene fra NHO Reiseliv og NHO Transport har imidlertid stikk motsatt konklusjon:

– Ettersom søker i dette tilfellet ikke oppfyller kravene, og befinner seg i et område med god flatedekning av løyvehavere, anmoder NHO Transport om å ikke innvilge fritak, skriver NHO Transport.

Standardsvaret i høringsuttalelsen fra NHO Reiseliv lyder:

– Vi har ut fra de opplysninger vi er blitt forelagt vurdert at søknaden er innenfor retningslinjene som er definert i departementets rundskriv 7/2017. Med bakgrunn i dette vil NHO Reiseliv anbefale at søknaden innvilges.

Ekstremt i Tromsø

NHO Transport er lite glad for ordningen med midlertidig fritak, da de mener det fører til en negativ utvikling for bransjen og konkurransevridning. De sier det bidrar til å undergrave gjeldende løyveregime.

Antallet saker av denne typen har økt kraftig det siste året, etter at Samferdselsdepartementet åpnet for dispensasjoner i november 2017.

– Det er ekstremt i Tromsø hvor vi har fått 40–50 saker, mens vi til sammenligning har hatt to til tre saker i Hordaland fylke, sier næringspolitisk rådgiver Torstein Clausen Jystad i NHO Transport.

SIER NEI: Næringspolitisk rådgiver Torstein Clausen Jystad i NHO Transport er kritisk til alle løyvefritakene og mener søknadene må avslås.  Foto: NHO

 

Greit med fritak i startfasen

De er opptatt av å ivareta interessene til Boreal Buss og Torghatten Buss, som de mener har kapasitet til å dekke turistbehovet. De viser også til Bussring, Tromsø Busscharter og drosjesentralene som også har tilgjengelige tilbud.

NHO Transport kan akseptere at de som søker fritak for ett kjøretøy i ett år i forbindelse med en nyetablering, får dispensasjon fra løyvekravet.

– Det er greit med dispensasjon i startfasen for en småskala turistbedrift, men det vi reagerer på er at det er blitt så mange i Tromsø som fornyer de midlertidige fritakene. Dette skal være en midlertidig ordning, vi kan ikke akseptere at de søker igjen og igjen. I tillegg til tilbakemeldinger fra våre medlemmer i Tromsø om at de har god kapasitet, er vi også bekymret for at virksomheter med løyvefritak ikke omfattes av kjøre- hviletidsreglementet som gir en sikker transport, sier Jystad.

Prinsipielt uenige

Mens NHO Transport er en kombinert bransje- og arbeidsgiverforening for norske transportselskaper, er NHO Reiseliv den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge.

NHO Reiseliv har sendt rundt 25 høringsuttalelser til Troms fylkeskommune, hvor de anbefaler søknadene innvilget.

– Generelt sett har vi god dialog med NHO Transport, men i denne saken er vi prinsipielt uenige. Vi har ulike bransjeinteresser å ivareta, noe som ikke er spesielt uvanlig i næringslivet, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

SIER JA: Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv mener de små reiselivsbedriftene er avhengige av løyvefritak for at det skal bli økonomisk forsvarlig drift.  Foto: NHO

 

Voksende turisme

Han understreker at selv om ikke alle som søker om løyvefritak er medlemmer i NHO Reiseliv, er han glad for at Samferdselsdepartementet i sommer presiserte saksbehandlingsreglene slik at fylkeskommunene sørger for at ulike hensyn blir hørt.

– Opplevelsesturisme vokser i Norge, noe som er et ubetinget gode også for taxi- og transportnæringen. Transport er en vesentlig del av tilbudet for dem som laget turer for turistene. Ta for eksempel et tilfelle hvor de må bruke taxi for å frakte turister til fjells. De er på tur i fem-seks timer, for så å bli kjørt tilbake. Det vil bli fryktelig dyrt og går ikke i hop økonomisk, sier Bjørndal, og understreker samtidig at de nå ønsker å se an utviklingen innenfor rammen av eksisterende regelverk og håper på fortsatt god dialog med alle parter.

Det er fylkeskommunen som treffer vedtak i første instans. Vedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet som fatter endelig avgjørelse.