Her åpner politikerne for vestre E8-alternativ

Ordfører Kristin Røymo fikk formannskapet med seg på å stille seg bak et felles krav om at E8 gjennom Ramfjord bygges på vestre side. Høyre åpner nå for å stille seg bak kravet.

  Foto: Christer Pedersen

nyheter

Det ligger nå an til at det er flertall i kommunen for å åpne for at vestre alternativ blir foretrukket.

Ordføreren fremmet følgende forslag til politisk behandling i tirsdagens formannskapsmøte.

«Tromsø kommune ber Statens veivesen klargjøre planforslaget for vestre trasé til politisk behandling slik at det muliggjør finansiering senest over revidert nasjonalbudsjett 2019, samt at bompengeproposisjonen forberedes for behandling i Stortinget i vårsesjonen 2019».

Med andre ord at kommunen går for vestre alterantiv. Hun oppfordret formannskapet om å stille seg bak et vestre alternativ.

Forslaget fikk fem av ni stemmer i formannskapet.

– Statens vegvesen har gitt muntlig beskjed om at vi kan få en sak om vestre alternativ ut til offentlig høring i løpet av to uker. Da vil vi kunne få en oppstartsbevilling i løpet av det neste halve året, sier hun.

Ifølge ordføreren er skjebnen til E8 gjennom Ramfjord inne i en kritisk fase.

Kan bli flertall for vestre trasé

– Vi har en ferdig utarbeidet reguleringsplan for vestre alternativ, vi har et nytt statsbudsjett der E8 ikke er nevnt med ett ord, men vi har bare fram til mars april neste år å fremme en bompengeproposisjon, og fram til revidert nasjonalbudsjett i juni, sier hun.

Nå ligger det an til at det kan bli et flertall i og med at Høyre ser ut til å snu, selv om de stemte mot ordførerens forslag.

Det var i forkant av formannskapsmøtet tirsdag at Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe selv fremmet et forslag som kan gi flertall bak vestre alternativ.

Høyre gir betinget støtte

Forslaget lyder:

«Tromsø kommune ber om at det økomiske tallgrunnlaget for vestre trasé oppdateres og at det utarbeides en tidsplan for realisering når det gjelder regulering og bygging av østre trasé og vestre trasé med tanke på hva som realiseres raskest».

«Tromsø kommune vil understreke at en ny vei gjennom Ramfjorden bygges ut raskest mulig, uavhengig av trasévalg».

Første del av forslaget ble enstemmig vedtatt av de ni politikerne i formannskapet. Andre del ble vedtatt mot én - Anni Skogmann fra Fremskrittspartiet - stemme.


Slik vil Statens vegvesen kutte kostnadene til ny E8

Samferdselsdepartementet har gitt Statens Vegvesen og Nye Veier AS et felles oppdrag om å utrede kostnader med sikte på besparelser og nytte for E8 Ramfjord-utbygginga.


– Jeg er ikke interessert i å diskutere hva som har skjedd. Jeg vil diskutere hva vi kan gjøre for å få veien bygget, og hvordan vi skal få den realisert. Vi må se fremover, ellers er det noen andre som kommer foran oss, sier Bøe.

Rapport støtter vestre trasé


Røymo varsler full offensiv for å realisere ny E8 gjennom Ramfjord – langs vestre trase

Kristin Røymo mener at ny rapport om E8 ikke gir henne annet valg enn å be regjeringa snu – og velge vestre trase for ny innfartsåre gjennom Ramfjorden.


Bøe fremmer derfor forslag om å få i stand en rask avveining av de to alternativene.

– Vi ønsker en utredning av hva som er raskest å få realisert, sier han.

Dette skjer med bakgrunn i den rapporten som ble lagt fram i forrige uke, der både Statens vegvesen og Nye Veier AS peker på at vestre alternativ er mer samfunnsøkomisk lønnsomt, og at alternativet vil la seg realisere raskest.

Vil ikke trenere

Høyres Anna Amdal Fyhn ønsker å legge fortiden bak seg.

-– Jeg vil ikke være med på å trenere dette lenger. Vi er kommet til et punkt der vi må velge retning, og vi kan få avklart mye i løpet av to-tre uker med hjelp av veivesenet. Vi skylder folk å ta en beslutning, sier hun.

Vil ikke ta stilling - ennå

Borgerlig side i formannskapet var imidlertid ikke villig til å gå lenger enn som så. Ordførerens forslag ble tolket som en klar stillingstagen for vestre trasé, mens Høyres forslag ble sett på som en rask klargjøring av kostnadene - og fremdriftsmulighetene - for de to alternativene.

-– Slik kan man ikke tolke det. Man kan oppfylle både Høyres ønske og ordførerens samtidig. Vi tar ikke stilling til trasé her og så, det vil være opp til kommunestyret når vi har alle tall på bordet, sier Jens Ingvald Olsen fra Rødt.

-– Det er ingen binding, det er å gå for langt, sier han.

Støtte fra administrasjonen

Arbeiderpartiet og ordføreren fikk til dels støtte fra avdelingsdirektøren for byutvikling, Mette Mohåg.

– Som vi tolker det så vil det være bedre for fremdrift og tempo om man både ber om tallgrunnlag for begge traséene og forberedelse av vestre trasé, sier hun.

Frp uenig

Fremskrittspartiets Anni Skogman lar seg imidlertid ikke overbevise om at vestre trasé er aktuelt.

– Jeg kan ikke se dette som noe annet en omkamp om trasévalg, sier hun.

Hun avviser totalt å skifte mening.

– Jeg stoler ikke på rapporten fra Statens vegvesen. Det er for mange usikkerhetsmomenter i rapporten som er lagt fram, sier hun.

Kritisk til rapport

Hun er også kritisk til konklusjonene om at vestre alternativ er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at traséen vil la seg koble på en eventuell Tindtunnell og en Ullsfjordforbindelse.

– Jeg vil også at vestre alternativ skal basere seg på 2018-tall, ikke på tall fra 2012, slik det er i dag, sier hun.

SVs Gunhild Johansen, som tidligere har støttet østre alternativ, oppfordret resten av politikerne til å samles bak ett alternativ.

– Jeg har tidligere vært både på øst- og vestsiden, men det er ikke det viktigste her. Nå mener jeg at vi må samle oss, sier hun

Tindtunnel og Ullsfjordforbindelse

Hun sitter i styret for Ullsfjordforbindelsen, og er også støttespiller til Tindtunnelen.

– Jeg mener at disse to kan løses uavhengig av trasévalg. De to kan ikke brukes som argument mot eller for det ene eller det andre, sier hun.