Millionerstatning til reindriften og grunneiere

Reinbeitedistriktet og tre grunneiere får til sammen 2.380.000 kroner i erstatning for bygging av Langsundforbindelsen.

ERSTATNING: Troms fylkeskommune ved Regionveikontoret må betale millionerstatning for byggingen av Langsundforbindelsen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det er resultatet av skjønnet etter at Reinøy reinbeitedistrikt og fire grunneiere krevde erstatning for økonomisk tap som følge av bygging av fastlandsforbindelse mellom Ringvassøy og Reinøy. Den ene grunneieren får ikke tilkjent erstatning.

Ifølge skjønnet er det fremtidige tapet fastsatt som et engangsbeløp, med utgangspunkt i samlet årlig tap på 90.400 kroner og en kapitaliseringsrente på fire prosent. I tillegg legger retten til grunn erstatning på 120.000 kroner for merarbeid i anleggsarbeid.

– Samlet erstatning fastsettes til 2.380.000 kroner. Retten finner det ikke sannsynliggjort at veiprosjektet samlet sett vil påføre reindriften tap utover dette, herunder som følge av redusert fertilitet eller økt rovdyrtap, heter det i avgjørelsen.


Reportasjen:

Vindmølleparken må betale ut millioner til reindrifta, grunneiere og kommunen

Stephan Klepsland, som leder etableringen av Nordlys vindmøllepark over Kvitfjell og Raudfjell sør på Kvaløya, mener ringvirkningene i forbindelse med utbyggingen av kraftanlegget er store.

 

Troms fylkeskommune ved Regionveikontoret må betale erstatningen til reinbeitedistriktet og de tre grunneierne innen to uker skjønnet er forkynt.


Se den spektakulære dronefilmen:

Slik ser vindmølleparken på Sør-Kvaløya ut fra luften

45 kilometer med vei skal knytte 67 vindmøller sammen med driftsbygninger på Kvitfjell og Raudfjell sør på Kvaløya. Her er dronefilm og billedserie med oversikt fra området.

 

Troms fylkeskommune ved Regionveikontoret må også betale sakskostnader til reinbeitedistriktet og alle fire grunneiere med til sammen 1.400.000 kroner.