Vil ha gang- og sykkelsti i bygda på Kvaløya

Innbyggerne i Ersfjorden krever at det bygges gang- og sykkelsti mellom skolen i bygda og aktivitetsområdetpå Ersfjordeidet.

UTEN SIKRING: Veien mellom skolen – nederst mot fjorden – og Ersfjordeidet har per i dag ingen bilfri forbindelse. Nå krever innbyggerne at kommunen bygger gang- og sykkelsti. Ill: Google Maps 

nyheter

I et brev til kommunen beskriver en arbeidsgruppe for trafikksikkerhet i bygda hvordan barn og unge som bruker fotballbanen, skateparken og skiløypene på eidet er nødt til å gå langs en trafikkert og dårlig opplyst bilvei.

Rundt skolen er det også dårlig tilrettelagt for gående og syklende, og det mangler overgangsfelt.

I brevet viser gruppa også til at Ersfjordbotn og Ersfjordeidet er blitt et populært utfartsområde også for tilreisende, med medfølgende trafikkøkning.

Derfor krever gruppa at kommunen snarest etablerer en bilfri vei fra området rundt skolen og helt opp til anleggene på eidet.