Vil øke støtten til selnæringen med 20 millioner kroner og selge hval til Japan

Ola Borten Moe har ledet et utvalg som skal jobbe fram nye forslag til sjømatstrategi fram mot Senterpartiets landsmøtet til våren.

SENTERPARTIET OG FISKARLAGET NORD: Jon-Erik Henriksen er daglig leder i Fiskarlaget nord. Han håper at Senterpartiet får gjennomslag for å sikre bedre markedstilgang for sel- og hvalprodukter. Her sammen med Ola Borten Moe og Sandra Borch fra Senterpartiet. 

Her er forslagene:
  • Senterpartiets sjømatstrategi for sjøpattedyr
  • 1. Økt innsats for å beskatte flere arter lenger ned i næringskjeden i våre havområder enn vi gjør i dag.
  • 2. Økt selfangst. Vi tar i dag bare knapt 10 prosent av de kvotene som blir tildelt.
  • 3. Økt hvalfangst. Vurdere å åpne for fangst på flere arter enn vågehval.
  • 4. Starte et utviklingsarbeid sammen med næringa med sikte på å finne avsetningsmuligheter og markeder for produktene.
  • 5. Intensivere arbeidet med aksept for sel- og hvalfangst internasjonalt.
  • 6. Økt foredling i Norge av marine matressurser-marint protein.
  • 7. Økt satsing på Teknologiutvikling for å møte sjømatnæringens utfordringer på miljø og bærekraft
nyheter

– Senterpartiets utgangspunkt er økt bruk av alle våre naturressurser innenfor en bærekraftig ramme enten det er mineraler, jord, skog, energi eller fiske, sier Ola Borten Moe.

Sammen med Senterpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Sandra Borch, og daglig leder i Fiskarlaget nord, Jon-Erik Henriksen, møtte de iTromsø på Ishavshotellet fredag. Senterungdommen er i helga samlet i byen for å avholde landsmøtet sitt.

Ønsker mer sel- og hvalfangst

Budskapet fra Senterpartiet er klart: De ønsker å øke fangsten av sel og hval både langs kysten av Norge og i Barentshavet.

– Vi ønsker også å høste av nye arter i næringskjeden, for å bidra til en bærekraftig matproduksjon til havs. Samlet sett beiter sjøpattedyr som sel og hvalartene rundt fire millioner tonn fisk i Grønlandshavet og i Norskehavet og rundt fem millioner tonn i Barentshavet hvert år.


Sametinget vil ha egne kvoter for fangst på delfiner:

– Har du først fått smaken på springerkjøtt, vil du helst ikke ha noe annet

Det samiske partiet Nordkalottfolket fikk i forrige uke med seg et enstemmig Sameting. Nå starter arbeidet med å åpne for fangst av delfinarter og nise i de sjøsamiske områdene i Nord-Norge.

 

Samlet sett høster de store sjøpattedyrene nesten fire ganger mer fisk enn fiskeriene gjør, mener Moe.

SENTERPARTIET: Ola Borten Moe og Sandra Borch.  Foto: Ronald Johansen

 

– Vi tar med dette til orde for å beskatte bestandene av sjøpattedyr i våre havområder hardere, slik at ressursgrunnlaget blir større for våre egne fisker, forklarer han.

20 millioner til selnæringen

I sitt alternative budsjett vil Senterpartiet sette av 20 millioner kroner for at flere selskuter skal gå ut til neste år. For å sikre at mer sel og hval kan tas ut, ønsker Senterpartiet også å jobbe for å øke markedstilgangen i utenlandske markeder for fangstnæringene.


 

– Vi vet at de store markedene ligger i Asia og kanskje spesielt Japan. Vi mener det er statens oppgave å sørge for bedre markedstilgang for sel- og hvalprodukter slik at norske fangstfolk kan ta ut mer enn bare halve fangstkvotene slik de gjør i dag, sier Moe.

Positive

Leder i Fiskarlag Nord, Jon-Erik Henriksen er glad for Senterpartiets initiativ.


Senterpartiet vil ha mer sel- og hvalfangst

Nestlederen i partiet mener det må høstes mer av havets ressurser.

 

– Vi stiller oss veldig positive til de forslagene som presenteres av Senterpartiet. Sel og hval er naturressurser som det bør høstes av i enda større grad enn i dag. Så vi ønsker initiativet velkommen, sier Henriksen.