«Et samlet rektorkorps er bekymret for utviklingen i tromsøskolen»

Det er stor enighet blant Tromsøs skoleledere om at vi er meget bekymret. Administrasjonen foreslår nå å styrke en annen sektor med 90 millioner gjennom å omfordele midler. Over 50 millioner er foreslått hentet fra oppvekstsektoren.

REKTORER: Disse rektorene stiller seg bak oppropet: Berit Ingrid Aasmo, Stein Are Nøstvik, Ellen Sverdrup, Rune Torsteinsen, Lena Abrahamsen, Solrunn Lilleby, Kent Roger Johansen, Linda Elisabeth Hansen, Ann Torild Yttergård, Maria Holst, Rolf-Øistein Barman-Jensen. Foto: Privat 

nyheter

47,3 millioner av disse foreslås hentet bare fra skole og barnehage. Dette vil få konsekvenser for alle skoler og barnehager, og for å synliggjøre størrelsesordenen betyr dette at man for eksempel legger ned hele Fagereng skole, hele Langnes skole og all morsmålsundervisning i Tromsø.


Pleie- og omsorg må nok en gang få ekstrabevilgninger:

Dette er kuttene som skal spare inn 90 millioner hos pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgssektoren vil ikke klare å spare nok penger til neste år. Derfor må øvrige sektorer i kommunen ta regningen. Igjen.

 

Tromsø kommune står i dag overfor store økonomiske utfordringer. Noen av disse utfordringene skyldes overforbruk i forhold til oppsatt budsjett innenfor enkelte sektorer, samt mindre frie inntekter tilført fra staten grunnet mindre vekst i befolkningen enn man forventet. Administrasjonssjefens kontor har i flere runder varslet at det må kuttes betydelig for å snu utviklingen.


Kommunen må justere budsjettet for neste år etter statsbudsjettforliket

Tromsø kommune må justere sitt budsjett for neste år med 40 millioner kroner etter statsbudsjettforliket.

 

Tallene som skal behandles, og kuttene som foreslås, i kommunestyret onsdag 12. desember 2018 bekymrer oss som skal drive skolene i Tromsø.

Den største utgiften i et skole-/barnehagebudsjett er lønn. Drift utgjør bare om lag 4 prosent av budsjett for den enkelte skole/barnehage. Kuttene vil bety lavere voksentetthet i skoler og barnehager. Konsekvensene av et slikt kutt vil medføre en forringelse av kvaliteten i skolen. Betydningen av dette er at hver lærer vil få mindre tid til hver elev – altså vil mange av de oppgavene læreren har i løpet av en dag som omhandler faglig oppfølging og sosial oppfølging samt tilstedeværelse i elevens hverdag bli betraktelig redusert.


Vil ikke kutte i skole for å finansiere helse og omsorg

Barn og unge skal ikke betale overskridelsene i pleie- og omsorgssektoren, mener et bredt flertall i kommunen.

 

Vi risikerer å bryte opplæringsloven med tanke på prinsippene om tilpasset opplæring og tidlig innsats. Minstenorm for lærertetthet (gjeldende fra 1.8.18) pålegger et gjennomsnitt med én voksen pr. 16 elever på småtrinnet, 21 elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Denne lovpålagte normen vil bli umulig å oppfylle (fra 1.8.19 hhv. 15 og 20 elever pr. lærer).

Vår bekymring er blant annet at den langsiktige konsekvensen av et så stort kutt vil bli økt andel spesialundervisning. Man vil mangle midlene til å kunne legge til rette for god tilpasset opplæring i henhold til Opplæringsloven. Økt andel spesialundervisning vil igjen forringe kvaliteten på ordinær undervisning fordi midlene fra ordinær undervisning vil måtte omfordeles til spesialundervisning.

Rektorrollen vil i høyeste grad bli utfordret med tanke på det mandatet og ansvaret vi er gitt av storting og gjennom Opplæringsloven: å sørge for en god skole for alle våre elever i tromsøskolen. Rektorrollen vil bli utfordret med tanke på lojaliteten overfor administrasjon, de andre skolene, elevene, lærerne da man blir tvunget til å ta beslutninger vi vet vil påvirke kvaliteten og hva vi mener er det beste for eleven.

Vi ønsker kvalitet i tromsøskolen som sikrer barn og unge en god opplæring og dermed et godt utgangspunkt for resten av livet. Vi ønsker at Tromsø kommune skjermer oppvekstsektoren for ytterligere kutt i de økonomiske rammene, og på den måten viser den satsing på barn og unge som beskrevet innledningsvis i Handlings- og økonomiplan for Tromsø kommune 2019-2022.

Vi rektorer og ledere kan ikke stå inne for en god skole i Tromsø fremover dersom de foreslåtte kuttene vedtas i kommunestyret 12. desember.

Undertegnet:

Skolelederforbundet:

Berit Ingrid Aasmo, Stein Are Nøstvik, Ellen Sverdrup, Rune Torsteinsen, Lena Abrahamsen, Solrunn Lilleby, Kent Roger Johansen, Linda Elisabeth Hansen, Ann Torild Yttergård, Maria Holst, Rolf-Øistein Barman-Jensen.

Utdanningsforbundet:

Berit Hansen Grindstein, Wenke Sørensen, Jill Solheim- Nilsen, Lena Stensvik Hansen, Inger Johanne Larsen, Birgit Ovesen, Øystein Antonsen, Lise Arntzen Windtfeldt, Judith Martinsen, Beate Evjen, Siri Berg-Sletteng, Vegard Yttergård, Heidi Skøyen Johansen, Jarle Rotvold Johansen, Randi Ovesen, Britt Roland, Cecilie Bakkevold, Janne K Johansen.