Troms nest best, men Finnmark blant verstingene på arbeidsledighet

På tross av flere ledige i Troms har kun ett fylke lavere arbeidsledighet. En positiv endring blant finnmarkingene er ikke nok til å dra det nordligste fylket opp fra bunnsjiktet.

Direktør: Grete Kristoffersen er direktør for den nylig sammenslåtte NAV Troms og Finnmark.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

1. januar ble Nav sine fylkesavdelinger i Troms og Finnmark slått sammen, noe direktør Grete Kristoffersen kaller udelt positivt. Hun anser ikke fylkesforskjellene som en utfordring.

– Sammenslåingen gjør at Nav får samlet kompetansen. Store, viktige hovedkontorfunksjoner er lagt til Vadsø, som har vært et suksesskriterie i sammenslåingen. Ingen av våre ansatte har måttet slutte, flytte eller pendle, sier Kristoffersen.

Nedgang i Finnmark

Fylkenes arbeidsledighetstall vil presenteres separat fram til de to fylkene slås sammen 1. januar 2020. De ferske tallene fra januar 2019, der man sammenligner med januar 2018, viser både klare forskjeller og likhetstrekk mellom fylkene.

I Troms har antallet helt arbeidsledige økt med 234 mennesker (16 prosent) det siste året, mens Finnmark opplever en positiv nedgang på 60 helt arbeidsledige (-5 prosent).

På tross av endringene har Troms klart lavere andel helt ledige enn landsgjennomsnittet, som ligger på 2,6 prosent. Med 2,0 prosent helt ledige er fylket kun slått av Sogn og Fjordane, der tilsvarende tall er 1,7 prosent.

En positiv endring hindrer ikke Finnmark fra å befinne seg i andre delen av tabellen. Med 3,0 prosent helt ledige, er det kun Østfold (3,3 prosent) og Vestfold (3,2 prosent) som har en høyere andel av arbeidsstyrken helt ledige.


2,6 prosent helt arbeidsledige i januar

Det var 1.200 flere helt ledige i november, ifølge sesongjusterte Nav-tall. Det er lavere ledighet for ett år siden.

 

Mangler ledere i Troms

Det er en del andre forskjeller mellom de to fylkene som slås sammen neste år. Enkelte næringer skriker etter arbeidskraft.

«Ledere» er yrkesgruppa i Troms med kraftigst økning (131 prosent) i ledige stillinger. Ledige stillinger innen jordbruk, skogbruk og fiske øker mest i Finnmark (400 prosent).

I Troms finnes det flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg (315), undervisning (157) og serviceyrker (127). Helse, pleie og omsorg er også yrkesgruppa med flest ledige jobber i Finnmark (119), med akademiske yrker (54) og industriarbeid (48) som nummer to og tre.

– En av våre utfordringer er å kvalifisere folk til jobbene, og yrker som krever høy utdanning har størst etterspørsel etter arbeidskraft. I våre fylker er det riktig nok en del jobber innen reiseliv, service og fiskeri – der det er muligheter for ufaglærte, sier Kristoffersen.


Nav-rapport: En halv million nordmenn lever med økonomiske utfordringer

Barnefamilier med innvandrerbakgrunn, enslige forsørgere og unge voksne er gruppene i Norge med størst problemer i hverdagen, ifølge en ny rapport fra Nav.

 

Kjønnsforskjeller mellom bransjene

Blant kjønnene er det færre helt ledige kvinner enn menn i begge fylker. I Troms er 1,4 prosent kvinner og 2,4 prosent menn helt arbeidsledige, mens tilsvarende talle for kjønnene i Finnmark er 2,1 prosent blant kvinner og 3,7 prosent blant menn.

– Kjønnsforskjeller kommer som følge av hvilke bransjer som har flest ledige. Vi ser også at mannsdominerte yrker som fiskeri har flest permitteringer, forklarer Kristoffersen.

Inndelt på alder er det mange likheter mellom fylkene. Aldersgruppa 20–24 år har flest helt ledige, med 3,4 prosent og 4,4 prosent blant menn. Også i Finnmark kommer aldersgruppa 20–24 dårligst ut, med 4,8 prosent helt ledige. 5,5 prosent menn er helt ledige i denne gruppa.


Disse kapret jobbene som nye Nav-direktører

Nav i Troms og Finnmark har ansatt to nye avdelingsdirektører, i forbindelse med at Nav i de to fylkene slås sammen fra 1. januar.

 

Ev av fire dropper skolen

I begge fylker er det lavest ledighet blant de aller yngste og aller eldste, og Nav-direktøren påpeker at unge ledige prioriteres over alle andre.

– Frafallet fra videregående skole er nå oppe i én av fire på landsbasis, og for Troms og Finnmark er dette alvorlig. Vi trenger alle våre unge mennesker i arbeid, men vi ser at frafallet skaper «hull» i CV-en, og at det er ofte sammenhenger med psykiske eller andre problemer, sier Kristoffersen.