Reiser innsigelser til Nordbyen-plan

Fylkesmannen i Troms fremmer to innsigelser til områdeplanen for Nordbyen.

NORDBYEN: Fylkesmannen i Troms mener hensynet til støy og luftkvalitet ikke er godt nok ivaretatt i områdeplanen for Nordbyen. Illustrasjon: Tromsø kommune 

nyheter

– Fylkesmannen kan i det alt vesentlige slutte seg til planforslaget. Kommunen må imidlertid se nærmere på håndteringen av støy, støv og lokalisering av skole. I sum vil dette være sentrale elementer for å utvikle et godt bomiljø i en ny bydel, skriver Fylkesmannen i høringsuttalelsen til Nordbyen-planen.


Riksantikvaren advarer mot innbygging av Tromsøbrua

– Bebyggelsen har høyder som bygger inne brua, skriver Riksantikvaren.

 

På denne bakgrunn fremmer Fylkesmannen innsigelse i forbindelse med at støy og luftkvalitet ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget, og til lokalisering av skolebygg med uteområde.


 

Fylkesmannen viser til at planområdet er eksponert for veitrafikkstøy og luftforurensning fra veitrafikk, havne- og terminalstøy. Kartet viser at det på sikt planlegges skolebygg med uteområde 125 meter fra tunnelåpningen i Hansjordnesbukta der forurenset luft blåses ut.

– Lokaliseringen av et eventuelt nytt skolebygg med uteområder vil ikke ivareta hensynet til barn og unge på en tilstrekkelig god måte, mener Fylkesmannen.


Vil bygge toppetasje på Tinghuset

Statsbygg ønsker å beholde mulighetene åpne med tanke på fremtidige påbygg på Tinghuset.