Helse Nord-vedtak koster UNN nærmere 45 millioner kroner

Helse Nord-styret vedtok torsdag en ny modell for inntektsfordeling innen somatikk mellom sykehusene i regionen. Det betyr nesten 45 millioner kroner mindre å rutte med ved UNN.

MÅ KUTTE: UNN må kutte 45 millioner kroner over tre år som følge av at Helse Nord har vedtatt en ny fordelingsmodell for finansiering av personbehandling.Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Helse Nord fordeler i dag ressursene til pasientbehandling mellom Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. I fordelingsmodellen, som avgjør hvor mye penger hvert sykehus får, vektlegges befolkningens behov for helsetjenester, kostnadsulemper knyttet til behandling og hvilket helseforetak som faktisk utfører behandlingen.

Torsdag morgen vedtok styret i Helse Nord en revidert modell som skal fases inn over tre år, hvor UNN kommer dårligere ut enn tidligere. Til sammen mister UNN nærmere 45 millioner kroner.


 

Til de andre sykehusene

Pengene fordeles mellom de tre andre sykehusene: Nordlandssykehuset får like over 27 millioner kroner, mens Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset får henholdsvis 8,8 millioner og 8,5 millioner kroner.


 

Det er særlig justeringer i kostnadsulempene knyttet til forskningsaktivitet, og reisetid til nærmeste akuttsykehus som gjør at UNN nå kommer dårligere ut.

– Det er i stor grad enighet om at noe må gjøres for å rette opp i skjevheter i den nåværende modellen, sa administrerende direktør Lars Vorland under styremøtet.


Ny ordning på UNN skal redde flere liv: Vil sette inn frivillige til ambulansen kommer

Tirsdag lanserte UNN og Norsk Folkehjelp en ny ordning. Der skal frivillige «akutthjelpere» være tilgjengelig for AMK-sentralen, og yte hjelp i tida fra nødanrop og til ambulansen kommer.

 

Nordlandssykehuset har lenge ment at det er gjort feil i beregningene av reisetid, og at de derfor har fått for lite penger av Helse Nord.

Det stemmer trolig, ifølge prosjektgruppen som har laget den nye fordelingsmodellen. De påpeker imidlertid at det er vanskelig å oppdatere datagrunnlaget uten å gjennomføre nye analyser. Likevel gikk styret inn for å gjøre en skjønnsmessig korrigering som medfører 36 millioner kroner mindre i kompensasjon til UNN.

Ny nasjonal modell

KRITISK: Sjef for kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN, Einar Bugge, er kritisk til at Helse Nord besluttet å endre den regionale fordelingsmodellen like før det lanseres en ny nasjonal modell. Foto: Konstantina Westberg 

– Fra UNNs ståsted skulle vi gjerne vært uten den endringen, selv om det godt kan være at det er feil i dagens modell. Grunnlagsdataene modellen bygger på er svært gamle, og det pågår nå et nasjonalt arbeid med utvikle en ny fordelingsmodell som skal ferdigstilles inneværende år. Vi mener det hadde vært hensiktsmessig å vente med justeringer av den regionale modellen til det arbeidet er ferdig, sier Einar Bugge, sjef ved UNNs kvalitets- og utviklingssenter, før han fortsetter:

– Vi mener Helse Nord burde unngått store skjønnsmessige endringer som det ikke er enighet om. Det skrev vi også i vårt høringsinnspill da forslaget til ny modell ble sendt ut på høring.


Debatt

Sammenslåingen av UNN og Finnmarkssykehuset er politisk hestehandel om helsetilbud

Det finnes ingen kunnskapsbaserte argumenter for å slå sammen to så omfattende ansvarsområder som UNN HF og Finnmarkssykehuset representerer.

 

Onsdag tok også fylkesrådet i Troms til orde for å utsette saken til den nye modellen er klar. I Helse Nords vedtak ble det derfor besluttet at den regionale modellen skal revideres på nytt så snart den nasjonale modellen er lagt fram og godkjent.

– Effekten av de nasjonale endringene vil vi ikke se før tidligst i 2021. Jeg mener derfor det er riktig at vi tar grep nå, sa Vorland under styremøtet.