Godkjenner fortau langs Solstrandvegen

Byggesakssjefen har godkjent søknaden.

Solstrandvegen ligger parallelt med europavei E8. Arkivfoto  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Byggesakssjefen godkjenner søknaden fra Kaldslettneset AS om opparbeidelse et 330 meter langt fortau langs Solstrandvegen mellom Kaldslettneset og Arntjordet. Området er ikke regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-formål. Det er søkt om dispensasjon fra formålet.


 

– Etter en samlet vurdering er byggesakssjefen kommet fram til at tiltaket godkjennes. Fordelene anses klart større enn ulempene, heter det i vedtaket.