Godkjenner fortau langs Solstrandvegen

Byggesakssjefen har godkjent søknaden.

Solstrandvegen ligger parallelt med europavei E8. Arkivfoto 

nyheter

Byggesakssjefen godkjenner søknaden fra Kaldslettneset AS om opparbeidelse et 330 meter langt fortau langs Solstrandvegen mellom Kaldslettneset og Arntjordet. Området er ikke regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR-formål. Det er søkt om dispensasjon fra formålet.


 

– Etter en samlet vurdering er byggesakssjefen kommet fram til at tiltaket godkjennes. Fordelene anses klart større enn ulempene, heter det i vedtaket.