Varsler merforbruk på 185 mill. kr:

– Må redusere bemanningen innen helse- og omsorg

Fortsatt klarer ikke sektoren å holde seg innenfor budsjettrammene. Nå varsler administrasjonssjefen bemanningsreduksjoner og lavere tjenestetilbud.

MÅ KUTTE MER: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg må finne 185 millioner kroner i kuttiltak i pleie- og omsorgssektoren for å nå budsjettet. Hun tror det vil være umulig å få til med like mange ansatte som sektoren har i dag. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Budsjettet for 2019 for helse- og omsorgssektoren i kommunen ble i desember 2018 vedtatt til 1,46 milliarder kroner.

Dette skal dekke samtlige kostnader kommunen har for eldreomsorg, hjemmehjelp, rehabilitering, kommunehelse og institusjoner med mer.

De 1,46 milliardene kroner var dessuten etter en styrking av rammen på vel 90 millioner kroner, sammenlignet med det opprinnelige budsjettet for 2019 som ble vedtatt i oktober i fjor.


– Byråkratiet stikker kjepper i hjulene for nødvendig utvikling

Etter å ha drevet sin reiselivsbedrift i seks år, ønsker Trine Hilbertsen å utvide, men møter på kvist hos landbruksmyndighetene.

 

Må holde budsjett

– Signalene fra politikerne er veldig tydelige. Vi må forholde oss til de økonomiske rammene og holde oss innenfor dem, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Det vil sektoren neppe klare slik situasjonen er i dag.

I februar ble det laget en prognose for økonomien i sektoren, hvor det ligger an til et merforbruk på over 185 millioner kroner i 2019.

Det vil si, dersom prognosen slår til, at det vedtatte budsjettet sprekker med nesten 13 prosent.

TØFF OPPGAVE: Pål Julius Skogholt (til venstre) og resten av den politiske ledelsen i kommunen – Jens Ingvald Olsen fra Rødt, samt Kristin Røymo og Jarle Heitmann fra Arbeiderpartiet – sier at de vil følge nedstyringsprosessen i pleie- og omsorgssektoren tett. Foto: Ronald Johansen 

 

Langsiktig arbeid

– Vi har jobbet fortløpende med å få ned kostnadene, men vi må sette i verk ytterligere tiltak for å få ned det varslede merforbruket i 2019. Vi må forholde oss til de pengene vi har fått tildelt, sier Steinveg.

Å hente inn 185 millioner kroner vil bli en stor oppgave.

– Vi skal i gang med en runde sammen med enhetene, der vi ser på hvordan vi kan komme i mål.

– Vi må nok se på både bemanning og tjenestenivå på en annen måte enn vi har gjort tidligere, sier administrasjonssjefen.


Høyre-Bøe om årsregnskapet: – Kan ikke fortsette å bruke av sparepengene til å dekke underskudd

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg leverte et regnskap i balanse for 2018, men dekker opp det negative driftsresultatet på 99,4 millioner med penger fra disposisjonsfondet. – Slik kan det ikke fortsette, mener Erlend Svardal Bøe (H).

 

Må bli færre ansatte

– Vil det si at det vil bli færre ansatte og dårligere tjenester?

– Vi kommer nok ikke unna færre ansatte, men jeg mener at vi kan utføre tjenestene på en bedre og mer effektiv måte enn det vi gjør i dag, sier Steinveg.

Hun viser til statistikken for de større byene i Norge, det såkalte ASSS-nettverket, der Tromsø ligger skyhøyt over resten av kommunene de sammenligner seg med.

– Vi er fortsatt 24–25 prosent over de andre storbyene, sier Steinveg.


Administrasjonssjefen inviterer til kuttmøte for helse- og omsorg

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg har invitert brukerorganisasjoner, kommunale råd og pårørende i pleie- og omsorgssektoren til et informasjonsmøte på rådhuset torsdag.

 

Stillinger blir ikke besatt

Hun ønsker ikke å tallfeste hvor stor personalreduksjonen kan og bør bli. Det er en veldig stor turnover i kommunen, slik at mange av de mulig overtallige stillingene vil bli tatt via vakanser.

Klart er også at nivået på de kommunale tjenestene vil være langt mer styrt av tilgjengelige personsalressurser enn dagens situasjon.

– Vi vil jobbe med organisasjonsstrukturen sammen med enhetene, og legge fram en analyse til politisk behandling i april, der vi blant annet ser på konsekvensene av en slik nedstyring, sier Steinveg.

Mest penger til lønn

Den politiske ledelsen i kommunen sier at man vil følge prosessen tett og nøye.

Leder i helse- og velferdskomiteen, SVs Pål Julius Skogholt, sier at kommunen står foran en vanskelig oppgave.

– Vi har ikke mer penger enn det vi har. Dersom det ikke noe gjøres i pleie- og omsorgssektoren, må andre sektorer lide, sier han.

Han sier at de største utgiftene er knyttet til lønn, og at antall ansatte – og nivået på tjenesten – trolig må reduseres.

Kan ikke akseptere rasering

Dog sier han at politisk ledelse ikke kan akseptere en rasering av helse- og omsorgstilbudet i Tromsø.

– Det er det helt grunnleggende. Tromsøværingene skal være trygge på at de får et godt helse- og omsorgstilbud. Derfor vil vi jobbe tett sammen med administrasjonen, de ansatte, pårørende og brukere av tjenestene for å ikke få for drastiske konsekvenser, sier han.

Han er dog enig med Britt Eling Steinveg om at det må være mulig å effektivisere driften.

– Det viser om ikke annet tallene fra ASSS-nettverket. Det må være mulig å drive på en bedre og mer effektiv måte, sier han.

Ville ikke behandle rapporten

Saken ble behandlet i formannskapet i tirsdagens møte, og der foreslo Høyre og Venstre at arbeidet med kutt, nedstyring og personalreduksjon skulle utsettes.

– Vi mener at vi ikke kan akseptere at det iverksettes tiltak innen helse- og omsorg som ikke blir lagt frem til politisk behandling før de settes ut i livet. Vi vil at de skal legges frem for oss og at konsekvensene av slike tiltak berører brukere og ansatte i kommunen, sier Høyres Erlend Svardal Bøe.

Dette fikk imidlertid ikke Høyre støtte for av flertallet i formannskapet, som mente at arbeidet som er satt i gang av administrasjonen må fortsette.

Skal behandles i april

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at kuttforslag, konsekvenser og effekter av tiltakene skal fremmes for politisk behandling senere i vår.

– Vi vil fremme en sak i forbindelse med Økonomirapport I som vil bli levert i april, sier hun.