Elbilsmell for statskassen

I det reviderte budsjettet øker statens utbytteinntekter, men regjeringen regner også med 3,3 milliarder kroner i lavere skatte- og avgiftsinntekter. Det store elbilsalget har mesteparten av skylden.

LA FREM: Finansminister Siv Jensen etter pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett 2019.  Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

nyheter

E24.no: Regjeringen la tirsdag frem det reviderte nasjonalbudsjettet, som blant annet inneholder budsjettendringer siden i fjor høst, skriver E24.

Tallene viste at det legges opp til økt bruk av oljepenger i år sammenlignet med det regjeringen egentlig la opp til da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober i fjor.

Den justert oljepengebruken er nå på 238,1 milliarder kroner, en oppgang på 6,9 milliarder kroner sammenlignet med statsbudsjettet for 2019.

Oppsummert blir det økte utbytteinntekter til staten, men mindre inntekter fra salg av klimakvoter, stigende utgifter og færre avgiftskroner.

Elbiler gir mindre avgifter

I budsjettet faller inntektene fra skatter og avgifter med 3,35 milliarder kroner.

– Det skyldes blant annet øke andel elbiler i nybilsalget, forklarte finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse tirsdag.

Det selges nemlig stadig flere elbiler her lands, noe som gir lavere inntekter fra bilavgifter.

Det siste halve året har andelen økt til et gjennomsnitt på nærmere 45 prosent av nyregistrerte personbiler, påpeker regjeringen.

Det er en viktig årsak til at nivået på beregnede skatte- og avgiftsinntekter er nedjustert med om lag 3,0 milliarder kroner i år, sammenlignet med hva man anslo for 2019 i fjor.

– Elbilpolitikken er en villet politikk, og dette viser jo at politikken virker. Det har vært et ønske fra regjeringen om å skifte ut bilparken, og nå ser vi at utslippene fra bilparken går ned og at det stadig selges flere elbiler, sa finansministeren.

På spørsmål om hva som vil skje fremover ettersom statens inntekter fra bilsalget går nedover og nedover, svarte Jensen at regjeringen har forpliktet seg til å beholde elbilfordelen i denne stortingsperioden (ut 2021).

– Men vi har også skrevet i Granavolden-erklæringen at vi skal legge frem et forslag til et mer bærekraftig avgiftsopplegg. Når det kommer er for tidlig å si, men det er snakk om et system som skal trå inn når vi har nådd målene om nullutslippskjøretøy, sa Jensen.

Norge har et mål om at det bare skal selges nullutslippsbiler (el- eller hydrogenbiler) fra 2025.

Kostnader til Helge Ingstad-forliset

Regjeringen foreslår blant annet å øke rammen på forsvarsbudsjettet med over 1,3 milliarder i revidert budsjett.

Mesteparten av denne summen går til merutgifter i forbindelse med Helge Ingstad-forliset.

Pengene skal brukes til å dekke heving, transport av fartøyet, anskaffelse av reservedeler og en dobling av besetningen på logistikkfartøyet KNM Maud.

– For å forebygge og bekjempe kriminalitet økes også bevilgningene til politiet og PST, og innsatsen til klimatiltak styrkes, skriver regjeringen.

Større utbytter

Utbyttene fra selskaper som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet øker med 1,36 milliarder. Det anslås at de største utbyttene vil komme fra Statkraft, Telenor og DNB.

Fra Statkraft legges det opp til et utbytte på 8,44 milliarder kroner, opp fra 7,36 milliarder i saldert budsjett.

Fra DNB øker utbyttekronene med 568 millioner, mens Telenor-utbyttet er opp med 107 millioner.

Mindre fra klimakvotesalg

I tillegg pekes det på mindre inntekter fra salg av klimakvoter enn tidligere lagt til grunn. Dette skyldes at deler av salget blir forskjøvet til 2020.

Regjeringen skriver at EU-kommisjonen har kommet til at Norges beholdning av usolgte kvoter skal fordeles over auksjoner i både 2019 og 2020.

Dette fører til at man får inn nesten 2,6 milliarder kroner mindre enn ventet fra dette salget i år.

– Vi må innrette oss etter det EU-systemet vi er en del av. Inntektene vil komme, men de vil komme over to år og ikke ett, sa Jensen.

I høsten budsjett var det derimot forutsatt at hele det beholdningen skulle selges i år.