Vil bygge boliger på Sommarøy

WSP på vegne av Sommarøy Invest/Bernt Hansen varsler oppstart av planarbeid på Sommarøy.
nyheter

I området som ligger i sørenden av Prestvikvegen ligger to eneboligtomter, i tillegg foreslås syv nye tomter med en tomtestørrelse på mellom 480 og 660 kvadratmeter.

Ifølge referat fra oppstartsmøtet heter det under punktet «vesentlige interessekonflikter»: Mulig konflikt i forhold til strandsonen. Snuplass foreslås innenfor 100-metersbelte.