Debatt:

Svar til Alf Inge Iversen – betaling etter kjørelengde

Ann-Sissel Enoksen   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Å ha ulike meninger og å argumentere for disse er helt greit Iversen, det fremmer læring og utvikling. Men, når det derimot hevdes at andre er kunnskapsløse, fordi deres meninger ikke harmonerer med ens egne synspunkt, da har noe gått galt. I Iversens innlegg (svar til undertegnede) hevder han at en GPS-veiprising ikke vil overvåke noen, samtidig som han også opplyser at boksen/brikken inne i bilen til enhver tid kan vite hvor bilen er, men at slike data kan anonymiseres dersom dette gjøres riktig. På den ene siden garanterer Iversen null overvåking, og i neste øyeblikk argumenteres det med «dersom», altså «under forutsetning av at». Garantien om null-overvåking trekkes med andre ord tilbake. Vidar Berg, leder for IT-Forum opplyser også at han heller ikke vet om Tromsø kommune har lov til å påtvinge dette kommunens innbyggere (iTromsø, 08.06.19).

Iversen argumenterer også med at ei GPS-løsning vil være langt mer fleksibel og rettferdig ved å prise veien ut fra hvor man ønsker å redusere trafikken. Strekninger hvor man ønsker reduksjon prises høyt, mens distriktsveier kan være gratis. Det Iversen her har «glemt» å nevne er at Tromsø kommune gjennom bymiljøavtalen plikter å kreve inn over 240 millioner hvert år. Det er ut fra denne summen at prisen per kilometer regnes. Man vet heller ikke om noen veier i sin helhet vil bli gratis, eller hvor stor reduksjon elbilene får. Om veiene i distriktene skulle «bli gratis», så må innbyggerne i distriktene på grunn av manglende kollektivtilbud fortsatt benytte bilen, og fremdeles passere høytprisede strekninger på tur til jobb på Tromsøya eller i Tromsdalen. Distriktsfolk, småbarnsfamilier og andre med behov for å benytte bil vil så lenge det kreves inn avgifter bli særskilt belastet, det er noe vi ikke kan komme fra. Hvor Iversen har hentet sine distrikts kunnskaper fra er og forblir et lite mysterium.

Ifølge NRK Norge (3. mai) må dagens unge spare rundt kr 20.000 hvert år, eller kroner 1800 hver måned for å kunne motta samme pensjon som dagens foreldregenerasjon. Dette er utgifter som vil komme i tillegg til installasjonen av GPS-brikke i bilen, og den såkalte «rettferdige» månedlige GPS-utgiften (veiprisingen) for alle som er nødt til å bruke bil.

Man kan ikke rettferdiggjøre det som tilsvarer en tidobling av dagens drivstoffavgift gjennom å benytte en annen innkrevingsmetode. Noen må uansett betale 240 millioner hvert år for å kjøre på veiene, i kommunen vår. Hvis bomringen resulterer i at flere velger bort bilen, eller går over til elbil, så må prisen settes ytterligere opp, for 240 millioner uansett skal inn hvert år. Da vet både Iversen og flere til at de store taperne blir alle som av ulike årsaker må benytte bil. Og Iversen mener at dette nødvendigvis ikke rammer folk i distrikts-Tromsø?