Fritt brukervalg – se til Sverige

nyheter

Dette får bli min sluttreplikk til Einar Johansen. Vi to blir nok ikke enige om privat omsorgs fortreffelighet. Ditt utgangspunkt for debatten er at når direktør Trude Wester i PON (Privat Omsorg Nord) sier noe, er det automatisk en sannhet uansett hvor mye jeg kan tilbakevise påstandene hennes. Jeg synes det er en lite fruktbar måte å debattere på.

Det var Trude Westers partikolleger i det borgerlige byrådet som innførte fritt brukervalg og samtidig bestemte at det ikke skulle omfatte alle kommunens innbyggere. Jeg anbefaler derfor at du tar dette spørsmålet direkte opp med henne i stedet for å kritisere meg for noe jeg ikke har hatt befatning med. Jeg var imot hele ordningen, fordi jeg vil at kommunen skal bruke innbyggernes skattepenger på tjenester som kommer alle innbyggerne til gode.

Du sier du selv vil velge hvem som skal komme hjem til deg. Men er du klar over at 28 personer som jobber i PON, samtidig jobber i kommunens hjemmetjeneste? 9 av disse har 100 % stilling i kommunen ved siden av jobben for PON. 9 har deltidsstilling både i kommunen og PON og resten er timevikarer i kommunen (tall fra 2018). Noen ganger kommer de i rød T-skjorte og andre ganger med blå kittel. Det er den store forskjellen. At det er tillatt er en annen sak.

Vet du også at mer enn 70 av PONs vel 100 brukere får ett eller flere kommunale tilbud i tillegg? Det dreier seg om pasientsentrert team, trygghetsalarm, matombringing, dagsentertilbud, ergoterapi, nattjeneste, kreftsykepleie, fysioterapi, snømåking og støttekontakt. Kommunen er ansvarlig for en rekke tjenester som ikke gis av private.

Det er lettere for kommunen å få til et helhetlig og skreddersydd tjenestetilbud når alle tjenestene gis av kommunen. For eksempel kan det være problematisk å vurdere meldingene fra en som har trygghetsalarm når det ikke er kommunens folk som har den tette daglige oppfølging av personen. Oppsplittingen i privat og kommunal er i slike tilfeller ikke til det beste for brukeren. Heller ikke er det bra at når kommunen nå gjennomfører flere store innovasjonsprosjekt, deltar ikke privat omsorg. Vi ønsker ikke en utvikling der vi får et todelt omsorgstilbud.

Men selv om jeg gjerne kan diskutere ditt valg og PON i lange baner, er det de samfunnsmessige konsekvensene av fritt brukervalg jeg er mest opptatt av. Den svenske LO-sjefen advarer Norge i dagens Fri Fagbevegelse: – Gjør ikke den samme feilen vi har gjort i Sverige!

Sverige har 25 års erfaring med private aktører i velferden og har lovfestet ordningen med fritt brukervalg. Nå mener selv de borgerlige partiene i Stockholm at utviklingen ikke har vært bra. I alle disse årene har private konkurrert om å drifte helse og velferd billigst mulig. Resultatet er at det nå er behov for et enormt stort velferdsløft. Beregninger viser at det må brukes minst 30 milliarder kroner årlig på velferdstilbudet for å komme opp på et tilfredsstillende nivå.

Fritt brukervalg overlater til den enkelte innbygger å velge privat foran fellesskapet. Politikerne kan toe sine hender og si at det er det innbyggerne vil ha. Men ser alle konsekvensene av valget de tar? Når boblen sprekker og det ikke er mer penger å tyne ut av fellesskapet, er det innbyggerne som sitter igjen med regningen. Mens velferdsprofitørene kan le hele veien til skatteparadiset, vil Medelssvensson nå få en regning på 30 milliarder hvert år.

Den norske borgerlige regjeringen sier i Granavolden-plattformen at den vil utrede en lov om fritt brukervalg i kommunen etter den svenske modellen. Det eneste du og jeg, Einar, er enige om i denne debatten er at det er viktig at politikerne flagger hvordan de ser på privatisering av omsorgen! For en ting er sikkert – det eneste som kan gi oss bærekraftig velferd for alle i framtida er en sterk offentlig sektor som bruker pengene på innbyggerne – ikke på private selskap som har som målsetting å ta ut det økonomiske potensialet før de selger seg ut.