Her brøler tromsøværingene for klimaet

Fredag ettermiddag møtte flere hundre opp i Tromsø sentrum for å brøle for klimaet.

Klimabrølet

nyheter

Den nasjonale, partipolitisk uavhengige markeringen «klimabrølet» håpet å samle over 100.000 fremmøtte på landsbasis. På Erling Bangsundsplass dukket flere hundre opp til markeringen i duskregnet.

Man­ge tok tu­ren: Unge som gam­le tok tu­ren til sent­rum for å være med på «kli­ma­brø­let». 

Flere tusen brølte for klimaet

Klimabrølet har tatt mål av seg til å bli Norges største markering for klimakampen, og fredag ettermiddag brølte flere tusen mennesker foran Stortinget.


Fornøyde

Blant sanger og appeller ble det også tid for selve brølet. Like over klokka 16.00 ropte de flere hundre fremmøtte ut sin frustrasjon for fulle lunger over tingenes tilstand (se video i toppen av saken).

Ar­ran­gø­re­ne: Sam Newby, Sig­urd Cot­tis Hoff, Jart­rud So­fie Frafjord og Jenny Døl­vik er an­svar­li­ge for gjen­nom­fø­rin­gen av «kli­ma­brø­let» i Tromsø. De fire ble kjent med hver­and­re for to, knappe uker si­den, da hver for seg had­de for­søkt å finne ut om Tromsø skul­le være en del av den na­sjo­na­le mar­ke­rin­gen og end­te opp med å gjø­re det selv. 

– At så mange kom på tross av været er helt fantastisk. Det var både unge og gamle, og det viser tydelig at klimaet engasjerer på tvers av generasjonene. Det er mye frustrasjon og sinne i folket, og vi vil vise politikerne at de har støtte i folket til å igangsette strakstiltak for å få oss på rett kurs, sier arrangørene for markeringen i Tromsø; Jartrud Sofie Frafjord, Jenny Dølvik, Sigurd Cottis Hoff og Sam Newby.

Krav

Man­ge unge: Det var man­ge barn som ville være med å rope for klima­et. 

Hva brølte de så for? Jo, kravet til aksjonen er at politikerne treffer tiltak som kan begrense global oppvarming til 1,5 grader – i tråd med Parisavtalen. Hvilke tiltak som kreves for å nå dette målet er politikere, departementer og fagmiljøer, inkludert FNs klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), egnet til å svare på, ifølge arrangørene.

Besteforeldre også med

Håp for fremtiden: Or­ga­ni­sa­sjo­nen «bes­te­for­eld­re­nes kli­ma­ak­sjon» var tilstede. Lo­ka­llaget i Tromsø er det enes­te av sitt slag i Nord-Norge og har visst 70 be­ta­len­de med­lem­mer. Her representert ved To­ril Jenssen, Tor­ben Mar­thi­nus og Syn­nø­ve des Bouv­rie. 

Blant dem som holdt appell var pensjonist Torben Marthinus. Han er en del av landsdelens eneste lokallag i «besteforeldrenes klimaaksjon». Sammen med Toril Jenssen og Synnøve des Bouvrie markere de sin støtte til de kommende generasjonene.

– Organisasjonen vår består av ressursrike pensjonister som bryr seg. Vi har tid, kunnskap og mot til å ta denne kampen, og skal gjøre vårt for å støtte de unges kamp og kampen til de som kommer etter oss, sier Marthinus.

– Vi synes lite om at vi eldre blir satt opp som en motpol for ungdommens klimaopprør. Vi er engasjerte og vil vise vår solidaritet.