Fyllekjørte i 111 km/t på E8 – nå er mannen dømt

Tromsø-mannen i 30-årene ble stoppet i 80-sonen ved Bergsletta i sommer, etter å ha ligget 30 km/t over fartsgrensa.

  Foto: Petter Strøm

nyheter

Mannen blåste rødt og ble sendt til legevakta for blodprøvetaking. Blodprøven, som ble tatt 40 minutter etter kjøringen, viste at han hadde en promille på 0,68.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom i Nord-Troms tingrett.


Tilståelsesdom
  • I straffesaker hvor den straffbare handling ikke kan medføre fengsel i mer enn ti år, kan tingretten etter begjæring av påtalemyndigheten avsi dom ved forenklet rettergang dersom siktede overfor retten gir en uforbeholden tilståelse.
  • Det er et vilkår at tilståelsen bestyrkes av de øvrige opplysninger i saken, og at siktede selv samtykker i at tingretten pådømmer saken ved forenklet behandling. Dommeren må også finne behandlingsformen ubetenkelig.
  • Kilde: Store norske leksikon

Der ble han 5. september dømt til 15 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år og til å betale ei bot på 50.000 kroner. Mannen ble også fradømt retten til å kjøre i 15 måneder.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø