Debatt:

«Grunn til å mistenke at menn diskrimineres»

Kvinnelige innsatte kommer samlet sett bedre ut enn menn når det gjelder flere av de viktigste soningstilbudene til innsatte.

  Foto: Ronald Johansen/privat

nyheter

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm skriver 13.11.19 at soningsforholdene for kvinner er blitt et av de mest kjønnsdiskriminerende områdene i Norge. Hun hevder blant annet at kvinnelige innsatte ikke har et likeverdig tilbud om rusmestring, uteaktiviteter, utdanning og arbeidstrening.

En kronikk av undertegnede publisert 6.2.19 på nettsiden forskning.no dokumenterer at kvinnelige innsatte samlet sett kommer bedre ut enn menn når det gjelder flere av de viktigste soningstilbudene til innsatte. Det er riktig at kvinnelige innsatte i noen blandingsfengsler kommer dårligere ut enn menn når det gjelder enkelte lokale fengselsforhold, slik som ombudsmannen har påpekt i sin temarapport om kvinner i fengsel.

FORSKER: Ragnar Kristoffersen. Foto: Innsendt 

Kvinner soner imidlertid i gjennomsnitt vesentlig kortere fengselsstraffer. Når vi korrigerer for denne forskjellen, viser en sammenligning av soningsforholdene for menn og kvinner at kvinnene har en større andel som er aktivisert på dagtid – 87 % mot 80 % for menn. Kvinnene får også mer permisjon fra fengselet enn menn. De har også en litt større andel som får tilbud om utdanning under soning enn menn. Kvinner får også mer tilgang til det viktigste rusbehandlingstilbudet, nemlig opphold i behandlingshjem utenfor fengsel.

Korrigert for nødvendig domslengde for å kunne delta, får kvinnene samme tilgang til andre behandlingsprogrammer som menn. En større andel kvinner blir også løslatt fra lavsikkerhetsfengsel – tre av fire mot bare to av tre blant menn. Kvinner får også vesentlig mer tilgang til det attraktive soningstilbudet om hjemmesoning, både med og uten elektronisk kontroll.

61 % av de kvinnelige domfelte med en fengselsstraff inntil fire måneder fikk sone hele fengselsstraffen med elektronisk kontroll. For menn gjaldt dette bare 42 %, en betydelig forskjellsbehandling i kvinners favør. Denne observasjonen savner en fyllestgjørende forklaring og gir faktisk grunn til å mistenke at menn diskrimineres.