UiT-forskere får 5,9 mill. for å følge sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid

Norges forskningsråd bevilget 5,9 millioner kroner til UiT-prosjekt som involverer seks forskere fra Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen.

LEDER FORSKNINGSPROSJEKT: Førsteamanuensis Eva Josefsen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT, campus Alta skal lede et forskningsprosjekt om sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.   Foto: UiT

nyheter

– Vi skal blant annet se på bakgrunnen for at kommisjonen ble opprettet og mandatets innhold. Videre skal vi studere forventninger til kommisjonens arbeid, hvordan grupper som omfattes av kartleggingen mobiliserer, og hvordan kommisjonen imøtekommer forventninger og krav. I sluttfasen vil vi se på kommisjonens funn og anbefalinger, sier Eva Josefsen ifølge en pressemelding fra Universitetet i Tromsø.

Josefsen er førsteamanuensis ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT, campus Alta. Hun skal lede prosjektet som nylig ble tildelt forskningsmidler fra Norges forskningsråd etter en søknad om 5,9 millioner kroner. Prosjektet som Josefsen skal lede er definert som et følgeforskningsprosjekt. Dette er et samarbeidsprosjekt som involverer seks forskere fra UiT og Chr. Michelsens Institutt i Bergen.


Tromsøværinger oppnevnt til Sannhets- og forsoningskommisjonen:

– Fornorskningen var smertefull

Stortinget har nedsatt en kommisjon som skal granske fornorskningspolitikken mot kvener og samer. Tre av tolv er fra Tromsø.


Kommisjonen har tre oppdrag

Granskningen som kommisjonen har som mandat, er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers, kveners og norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk. Kommisjonen skal også utrede de konsekvensene disse erfaringene har hatt for grupper og individer.

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen må gjennomføre:

  1. Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
  2. Virkningene av fornorskningspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskningspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskninga fram til i dag.
  3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

SV vil ha gransking av fornorskningspolitikk

Oslo (NTB): Sosialistisk Venstreparti mener Stortinget må nedsette en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningspolitikken samene og kvenene ble utsatt for.


Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022 og overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap.

Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen er etablert på UiT Norges arktiske universitet.