Debatt:

«Er det administrasjonen eller de folkevalgte som styrer Tromsø?»

Mens vi andre har bakt julekaker, kjøpt julegaver og forberedt julefeiring har Det frivillige skyttervesen (DFS) sammen med Tromsø skytterlag og Tromsø Jeger- og fisk brukt sine kontakter i Forsvaret og Tromsø kommune på en meget effektiv måte, og nå er de atter på fremmarsj i Kjoselvdalen med støtte fra kommunens administrasjon.
nyheter

Med sine hærførere Knagenhjelm (Juridisk sjef DFS) og Hilmarsen som formann i Tromsø Jeger- og fisk, er de kommet på «skyte»banen igjen. Noen få måneder etter at Tromsø kommune ved Byutviklingskomiteen og bystyret har slått fast at det ikke skal etableres skytebane i Kjoselvdalen, dukker de nevnte herrer opp igjen med forslag om at Tromsø kommune skal kjøpe Forsvarets nedlagte og miljøsanerte skytebaner i Kjoselvdalen, og nærmest gi disse til Tromsø skytterlag – slå den. Dette foregår altså i all stillhet og uten at verken politikere eller vi som beboere og grunneiere får høre om det før avisene snapper opp saken. Kan hensikten være å få gjennomført dette vedtaket uten at noen andre enn skyttermiljøet var informert?

At skytterne må ha et baneanlegg å utøve sin idrett på kan vi være enige om, men skytterne må forholde seg til politiske vedtak og begynne å arbeide med alternative lokaliseringer.

Skyttere må, på samme måte som for eksempel golfere, være villige til å kjøre et stykke bort fra egen stuedør for å drive sin idrett. De kan ikke regne med å ha sitt baneanlegg innenfor det nære byområdet og spesielt ikke så nært boligfelt som tilfellet er i Kjoselvdalen.

At Tromsø skytterlag og Tromsø Jeger- og fisk heller vil bruke energi på å tvinge gjennom reetablering av skytebanen i Kjoselvdalen enn å arbeide for å finne en ny og bedre lokalisering, sier vel sitt om blindheten og arrogansen som råder i dette miljøet. De viser dessuten ingen forståelse for at deres aktivitet er svært miljøforurensende både med støy og forurensing av grunn. Forsvaret har nå brukt 17 millioner kroner på miljøsanering av det baneområdet som Tromsø skytterlag nå vil forurense på nytt.

Man kan vel ikke ha unngått å få med seg den massive forurensingen av skytebaneområdet i Tromsdalen hvor skyttermiljøene har fått boltre seg uhemmet og uten ansvar i mange år. Dette området er nå så forurenset at det er satt opp fareskilt for å unngå at turgåere bruker området – miljøsanering av dette området er anslått til 200 millioner kroner – hvem har økonomi til å ta denne saneringen? I Kjoselvdalen har forsvaret nettopp gjennomført miljøsanering slik at deres baneområde kan brukes til andre formål, dette vil nå Tromsø skytterlag forurense på nytt.

Tromsø skytterlag har en 100-metersbane, som ble tatt inn i det rettslige skjønnet fra 1979. Denne banen var avsatt for rekrutter hvor de skulle skyte med kaliber 22. Her har Tromsø skytterlag, i strid med skjønnsforutsetningene, i årevis drevet skyting med grovkalibrede våpen.

Etter forurensningsloven skal forurenser rydde opp. Kan Tromsø skytterlag stille garanti (noen titalls millioner) for at de tar miljøsaneringen når skytebanen legges ned og de skal flytte til et nytt sentralt baneanlegg?

De fleste har vel fått med seg at beboere og grunneiere i Tønsvikområdet har kjempet iherdig mot etablering av skytebane i Kjoselvdalen. Når Forsvaret nå har lagt ned sin virksomhet, og beboerne på høsten 2019 fikk medhold av politisk ledelse i Tromsø kommune, trodde vi at «slaget» var vunnet, men det skulle altså vise seg at skytterne ikke gir seg så lett.

Nå ber de altså Tromsø kommune om å få overta Forsvarets sanerte baneområde til spottpris. Man må spørre seg; ringer det ingen bjeller i det kommunale byråkratiet når man er i ferd med å gi særfordeler til en liten gruppe private utøvere av en nokså spesiell idrett og legge alle ulempene over på grunneiere og beboere i Tønsvikområdet – dette er nærmest uforståelig. Dette skjer altså bare noen måneder etter at kommunepolitikerne har vedtatt å ikke legge et skytebaneanlegg i Kjoselvdalen.

Man kan ikke unngå å legge merke til at administrasjonen i Tromsø kommune nå fremmer en sak som går direkte mot det politikerne for noen få måneder siden vedtok. Er dette tegn på interne motsetninger mellom en skandalepreget administrasjon og politisk ledelse eller er det arroganse og overkjøring av beboere og grunneiere i området.

Det er nå opp til Tromsøs politiske ledelse å stå ved sine vedtak og sette lobbyistene i skyttermiljøet og Tromsø Jeger- og fisk på plass. Kanskje er det ennå mulig å oppnå innbyggernes tillit i denne saken.