Oslo Høyre vil verne LoVeSe. Ministeren svarer med å få vedtatt strengere vern av Oslomarka

Troms og Finnmark Høyre viste tydelig hva de synes om Oslo Høyres snuoperasjon i spørsmålet om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

VERN OSLO: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var ikke nådig mot sine partikollegaer i Oslo - og fikk med seg hele årsmøtet i Troms og Finnmark.  Foto: Martin Lægland

nyheter

«Troms og Finnmark Høyre merker seg og støtter Oslo Høyres grep for å etablere Høyre som et mer populistisk, fargerikt og spennende parti.»

Slik starter en resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet til Troms og Finnmark Høyre, levert over bordet på møtet av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Oppgjør med kunnskap

Resolusjonen som ble enstemmig vedtatt lød videre:

«Troms og Finnmark Høyre støtter også Oslo Høyre i lokalpartiets oppgjør med den kunnskapsbaserte politikkutviklingen Høyre har ført fram til nå. Vi mener prinsippene om konsekvensutredninger og samfunnsøkonomiske beregninger før politiske vedtak, har virket strengt begrensende på utviklingen av nasjonen. La oss samle Høyre i et radikalt oppgjør med den kunnskapsbaserte linjen vi har frontet fram til nå.

Troms og Finnmark Høyre følger vårt søsterlag i Oslo. Vi tar grep om fremtiden nå, og fremmer følgende forslag til behandling på landsmøtet.

Nordmarka vernes i samme grad som Finnmarksvidda, og de særskilte unntakene Finnmark og Nord-Troms har i motorferdselsloven innføres også her.»

– Litt humor

– Jeg var inspirert til å bruke litt humor og ironi i vårt svar til Oslo Høyre, sier statsråden.

Bakke-Jensen mener konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) handler om desentralisering av makt, ved å kunne gi lokal- og regionalpolitikere et kunnskapsgrunnlag til å treffe beslutninger.

– Men nå gjør Oslo Høyre samme kardinalfeil som Senterpartiet, SV og miljøbevegelsen, som sier nei til konsekvensutredning og kunnskapsgrunnlaget. Her vil de at sentralmakta skal overkjøre lokalpolitikere.


Tromsø Høyre får sin tredje rådgiver i regjering:

Terentieff blir politisk rådgiver for fiskeriministeren

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen peker ut Vanja Terentieff som sin politiske rådgiver.


Behandles på landsmøtet i mars

I resolusjonen raljerer Troms og Finnmark Høyre over sine partikolleger sørpå.

«Troms og Finnmark Høyre takker Oslo Høyre for dette oppgjøret med den tradisjonelle kunnskapsbaserte politikkutviklingen som i årtier har hemmet Høyre, og samler oss i dugnaden for en mer fargerik og tanketom fremtid.»

Flere fylkeslag i Høyre over hele landet skal nå behandle partiets standpunkt på oljeboring i områdene utenfor LoVeSe.

– Dette kommer til å føre fram til en debatt og en eller annen uttalelse på landsmøtet. Da er spørsmålet om vi vil ha kunnskap til å treffe kvalifiserte vedtak, eller rent prinsipielt sier vi ikke ønsker kunnskap, sier Bakke-Jensen.

Statsråden fastholder at han mener konsekvensutredning er riktig i et miljøperspektiv.

– Miljøperspektivet er veldig viktig, og vi er teknologioptimister. Jeg tror at utvikling vil gi oss store muligheter til å utnytte gass som energiressurs. Det har et bedre klimaavtrykk enn kull. Det handler om å bruke gass i kombinasjon med fornybare ressurser for å skape mer bærekraftig energi.

NRK-tomt som vindmøllepark

Øvrige forslag i den fargerike resolusjonen lyder.

«Ingen nye eller restaurerte bygg i Oslo kommune kan overstige fem etasjer. Det er for mange av oss besøkende unaturlig og ubehagelig å måtte kneise nakken for å sjekke hva klokken er.

Firefeltsveier inn mot hovedstaden omgjøres til tofelts ferdselsårer. Areal som blir til overs beplantes med dvergbjørk og vierkratt av hensyn til klima og fremtidige generasjoner.

Den gamle NRK-tomta reguleres som vindmøllepark.»