Kommuneregnskapet for 2019:

Negativt driftsresultat på 140,8 millioner kroner

Fungerende kommunedirektør Mari Enoksen Hult beskriver situasjonen som kritisk.

PRESSEKONFERANSE: Kommunedirektør Mari Enoksen Hult (til venstre) la sammen med ordfører Gunnar Wilhelmsen og stabssjef for økonomi, Oddgeir Albertsen, frem regnskapet for 2019.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tromsø kommune la i dag fram årsregnskapet for 2019. Det viser et negativt driftsresultat på 140,8 millioner – 41,4 millioner kroner dårligere enn året før.

– Situasjonen er kritisk, og regnskapet viser med all tydelighet at planlagte innsparingstiltak nå må få effekt, slik at vi kan levere gode tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, sier fungerende kommunedirektør Mari Enoksen Hult.

Nøkkeltall regnskap2019 (mill. kr)2018 (mill. kr)Endring
Driftsinntekter-6 176,6-5 978,2-198,4
Driftsutgifter6 252,16 043,9208,2
Brutto driftsresultat75,565,69,9
Netto driftsresultat140,899,441,4
Sum bruk av avsetninger-133,5-247,1113,6
Sum avsetninger34,2147,7-113,5
Regnskapsmessig resultat41,5041,5
Resultatgrad (prosent)-2,28 %-1,66 %-0,62 %
Disposisjonsfond19,1130,3-111,2
Gjeld8 6038 326277

– Tar situasjonen på høyeste alvor

I en pressemelding fra kommunen skriver de at det ble brukt I 2019 ble brukt 111,1 millioner kroner av tidligere oppsparte midler til å finansiere driften. Resterende fondsmidler (19,1 mill. kroner) er skjermet til digitaliseringsprosjekter.

– Handlingsrommet for kommunens drift er betydelig svekket, og det må gjøres et felles løft i hele organisasjonen for å komme i økonomisk balanse igjen, sier Hult, og fortsetter:

– For alle som bor i, jobber for eller bruker Tromsø kommunes tjenester, er det viktig at vi ikke bruker mer penger enn vi har. Den administrative og politiske ledelsen i kommunen tar dette på høyeste alvor og jobber sammen hver eneste dag for å få den økonomiske situasjonen under kontroll.


I 2018 vedtok kommunestyret nye skolekretser. Nå skal skolestrukturen under lupen igjen

Flere skoler har god plass, mens andres kapasitet er sprengt. Derfor vil politikerne ha forslag på bordet for hvordan kommunen skal drifte skolene i fremtiden.


Må kutte i driftsrammene

Ifølge kommunedirektøren holder flere enheter og avdelinger seg innenfor budsjettene og det jobbes godt for å gi gode tjenester innenfor de rammene som er.

– Vi vet hvilke områder vi må ta tak i og jobber systematisk med tiltak, spesielt innen helse og omsorg, sier kommunedirektøren.

2019-regnskapet viser at veksten i driftsutgiftene totalt sett og også innenfor helse og omsorg har flatet ut. Likevel vokste driftsutgiftene mer enn driftsinntektene i 2019.

– Økte rente- og avdragsutgifter som følge av store investeringer fører også til at netto driftsresultat svekkes. Kommunens lånegjeld fortsetter å vokse, skriver Tromsø kommune.


Derfor kan ikke politikerne vedta en generell ansettelsesstopp

Kommunestyret har flere ganger vedtatt ansettelsesstopp i kommunen, men nå er det slutt. Heretter er det kommunedirektøren som bestemmer.


Ifølge den nye kommuneloven må merforbruket senest dekkes inn innen 2021 for å unngå Robek-lista.

«Det ble brukt 111,1 mill. kroner av disposisjonsfondet i 2019. Disposisjonsfondet er på 19,1 mill. kroner per 31 desember 2019, men disse midlene er skjermet til digitaliseringsprosjekter. Merforbruket i 2019 må derfor dekkes inn ved å kutte i driftsrammene,» står det i årsregnskapet.

Årsregnskapet og årsmelding skal behandles i kommunestyret i juni 2020.